| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org


 

Фолклористика 4/1 (2019)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

ФОЛКЛОР ПОГРАНИЧЈА: ТЕРЕНСКА И КАБИНЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА (ур. Андреј Б. Мороз)
Ольга В. Белова и Андрей Б. Мороз, Народное православие на пограничье: Обряд Свеча и его версии 9‒61
Татьяна В. Володина, Белорусские заговоры от нарядки: сюжетно-образная и ареальная характеристика, севернорусские параллели 63‒96
Анна А. Иванова, Конфессиональная культура в условиях этнокультурного пограничья 97‒127
Биљана Сикимић, Истраживач на граници: „Нећемо о политици“ 129‒150
Željko Predojević, Slika drugih na primjeru usmene književnosti Hrvata iz južne Baranje 151‒178

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Ана А. Плотникова, „Вилинске песме“: анализа једног митолошког мотива на основу новијих теренских истраживања 181‒192
Anne Solomon, Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants 193‒210
Frog, Approaching Ideologies of Things  Made of Language: A Case Study of a Finno-Karelian  Incantation Technology 211‒257

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Даница Б. Ђокић, Теренска истраживања у Топлом Долу: Фолклор и усмена историја 261–287
Зоја Карановић и Juhi Kumari, Белешке са пута по Харијани 289–309 

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Даница Јовић,
Демонолошка предања из Истре 313–316
Селена Ракочевић, Субјектно центрирана музичка етнографија народног уметника Добривоја Тодоровића 317–320
Татјана Томић, Дијахронијско и синхронијско изучавање плеса 321–323 

ХРОНИКА
Дејан Илић,
Шести међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије 327–333