| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org


 

Фолклористика 3/2 (2018)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

ПOВОДОМ ДВЕСТА ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА ВУКА КАРАЏИЋА (1818–2018) (ур. Зоја Карановић)
Зоја Карановић, Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у Српском рјечнику (1818) Вука Стефановића Караџића 9‒22
Софија Милорадовић, Предлози као одредничке речи у Вуковом Српском рјечнику (1818) 23‒36
Гордана Штасни, Жарко Бошњаковић, Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти 37‒53
Маја Калезић, Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма (1818) 55‒64

ПОВОДОМ СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА (1868–1944)
Весна Марјановић, Тихомир Ђорђевић и народне игре 67‒79
Светлана Мирчов, Преписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића 81‒89
Александра Попин, Арапов гроб у Новом Пазару 91‒106
Марина Младеновић Митровић, Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у
Етнографској збирци Архива САНУ 107‒123

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Андрей Н. Власов, Валерия И. Еремина, Александр Н. Розов, Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.) 127–136
Милица Цветковић, Причања из Горње Каменице 137–156
Ана Вранић, Разна фолклорна грађа из Баваништа 157–164
Бојана Ђурковић, Демонолошка предања и веровања из Новог Пазара и Рашке 165–171

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Смиљана Ђорђевић Белић, Караџић Тихомира Ђорђевића („Караџић“ Тихомира Ђорђевића. Прир. Александар Никезић, Данијела Поповић Николић. Алексинац, Ниш: Центар за културу и уметност, Огранак САНУ, 2018) 175‒177
Бранко Златковић, Књига о Вуку (Бошко Сувајџић. Књига о Вуку. Београд: Албатрос плус, 2018) 178‒181
Смиљана Ђорђевић Белић, Нове интерпретацијe епских песама (Лидија Делић, Мирјана Детелић, Љиљана Пешикан Љуштановић. Главит јунак и остала господа. Анализе народних песама. Београд: Завод за уџбенике, 2018) 182‒187
Нина Аксић, Што би зимус на овна, то је љетос на оца (Милина Ивановић Баришић. Одевање у околини Београда – друга половина 19. и прва половина 20. века. Београд: Етнографски институт САНУ, 2017) 188‒190

НАУЧНА КРИТИКА И ПОЛЕМИКА
Зоја Карановић,
Понешто о причању и генерисању приче и о стварности, пре свега 193–200
Светлана Ћирковић, Одговор на приказ зборника радова Тимок. Фолклористичка и лингвистичка
теренска истраживања 2015–2017
201–208

Бошко Сувајџић и Биљана Сикимић, Писмо Одбору за стандардизацију српског језика 209–210

ХРОНИКА
Бојан Ристић, Јубилеј Тихомира Ђорђевића у његовом родном граду 213–217
Дејан Илић, Поводом стогодишњице рођења Јелеазара Мелетинског (1918–2005) 218–223