| СР | SR | EN |

History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”

Историја и фикција у бугарштици с источног Јадрана: “Како Пераштани казнише испанскога војводу Дон Карла који осрамоти двије перашке сироте дјевојке г(одишта) 1573“


Фолклористика 1/1 (2016): 31‒42
Аутор: Kринка Видаковић-Петров
Текст: PDF

 

Examining lesser known historical events about the Spanish siege and Ottoman resiege of Herceg Novi in 1537–1538 and comparing it to the bugarštica ballad from the Eastern Adriatic, the author investigates the process of folksong creation and the relationship between fact and fiction. It has been argued that this particular event inspired the historical background of the song “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”. However, historical facts were changed and adapted according to a specific local song tradition. Although celebrated in literature, the heroic Spanish resistance in Herceg Novi failed to carve deep mark in Spanish popular memory, being episodic and on the margin of Spanish mainstream history. On the other hand, in the bugarštica ballad the historical elements were reduced or disregarded, the context was changed and the military conflict was presented as a social one. The author shows that the transition from history to fiction (pseudohistory) is parallel to the shift from epic to ballad form, and concludes that the bugarštica in question was not contemporary with the historical episode of the Spanish presence in Herceg Novi.
Keywords: Bugarštica ballads, history, fiction, Herceg Novi, Perast, Francisco Sarmiento

 

Испитујући мање познате историјске догађаје о шпанском заузимању и османском преузимању Херцег Новог 1537‒1538. године и упоређујући их с бугарштицом с источног Јадрана, ауторка разматра процес стварања народне песме и однос између чињеница и фикције. Доказује се да је управо овај догађај инспирисао историјску подлогу песме Како Пераштани казнише испанскога војводу Дон Карла који осрамоти двије перашке сироте дјевојке г(одишта) 1573 (Богишић 59). Али, историјске чињенице су промењене и прилагођене специфичној локалној песничкој традицији. Мада прослављен у књижевности, јуначки отпор Шпанаца у Херцег Новом није оставио дубљег трага у шпанском народном памћењу, будући да је имао епизодичан карактер и да је био скрајнут с главног тока шпанске историје. С друге стране, у бугарштици су историјски елементи редуковани или занемарени, контекст је измењен а војни сукоб представљен је као социјални. Ауторка показује да је прелаз из историје у фикцију (псеудоисторију) паралелан заокрету од епске форме према баладној, и закључује да ова бугарштица није савремена историјској епизоди присуства Шпанаца у Херцег Новом.
Кључне речи: бугарштице, историја, фикција, Херцег Нови, Пераст, Франциско Сармиенто