| СР | SR | EN |

Култ сестре Јелице у усменој традицији Црљенца

The cult of Sister Jelica in Crljenac oral tradition


Фолклористика 1/1 (2016): 79‒124
Аутор: Јована Дишић
Текст: PDF


У раду ће бити анализирано предање о сестри Јелици које је важан чинилац култа сестре Јелице. Разматрају се две варијанте предања забележене у Црљенцу које су казивали протојереј Душан Николић и госпођа Вера Милић. Ови казивачи користе различите поступке приповедања и имају различит однос према предању. Указано је и на важност извора Кусана као локалитета који је тачка укључења усмене традиције Црљенца у ширу усмену традицију Браничевског округа.
Кључне речи: култ сестре Јелице, теренско истраживање, усмена традиција, преда-ње, Заова, Црљенац, Кусан, Браничевски округ


The paper considers the legend of Sister Jelica, told by Dusan Nikolic and Vera Milic, recorded during field research of village Crljenac, Eastern Serbia (2007‒2016). It has been shown that the cult of Sister Jelica as well as orally transmitted legends are very prominent and vivid in these parts.
The difference in storytelling has been emphasized, also different relation to the story has been shown. Father Dushan Nikolic, the protoiereus of the Orthodox Serbian monastery Zaova, mixes different folklore genres, personal narratives and oral history while narrating the legend of Sister Jelica, including the folk ballad about Jelica from Vuk Karadzic’s collection Srpske narodne pjesme (Serbian Folk Songs, 1824, 1845). Vera Milic is more traditional narrator and in her repertoire two genres are dominant: demonological legends and legends about family curses. Vera Milic’s telling about Sister Jelica combines segments of demonological legends about witches, etiological and historical legends. Dushan Nikolic points out the importance of preservation of national identity, while Vera Milic accentuate the moral lesson which might be drawn from the legend.
The paper indicates that the spring Kusan has been only registered in orally transmitted local legends of Crljenac and not in any other relevant literature, so it has probably been adapted into the tradition later on, filling the needs of distinct determination of Crljenac population identity and inclusion of their oral tradition into the tradition and culture of Branicevo County.
Key words: field study, Sister Jelica’s cult, oral tradition, Zaova, local legends, Crljenac, Kusan, Branicevo