| СР | SR | EN |

Једна сахрана у Књажевцу 1969. године: студија случаја

A Funeral in Knjaževac 1969: A Case Study


Фолклористика 1/2 (2016): 9‒26
Аутор: Бојан Ристић
Текст: PDF


Рад се бави конкретним околностима смрти и сахране Матеје А. Костића (1900–1969) у граду Књажевцу. Први део рада доноси факсимил и рашчитани текст његовог опроштајног писма уз одговарајућу језичку анализу. У другом делу рада, кроз опис сахране Матеје Костића, аутор се осврће на погребне и посмртне обичаје у Књажевцу некада и сада. Рад има за циљ да одговори на питање колико су се посмртни обичаји у граду Књажевцу променили у периоду од непуних пола века. Прилог прате фотографије Матеје Костића из службе у војсци, са сахране и фотографија његовог надгробног споменика.
Кључне речи: Књажевац, посмртни обичаји, епистоларни дискурс, тимочки говор, гробље

The paper deals with the specific circumstances of the death and burial of Mateja A. Kostić (1900-1969) in the city of Knjaževac. The first part brings facsimile and transliteration of his farewell letter, together with its linguistic analysis. In the second part, the description of the funeral of Mateja Kostić, the author refers to the former and contemporary funeral customs in Knjaževac now and then. The paper aims to answer the question: how funeral and post-burial practices in Knjaževac change over a period of almost half a century? The paper is provided with Mateja Kostić’s photos from his army service, his funeral and of his tombstone.
Key words: funeral, funeral customs, epistolary discourse, linguistic analysis