| СР | SR | EN |

Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена

Folk anecdote as a source for reconstructing the image of past times


Фолклористика 2/2 (2017): 99‒130
Аутор: Ана Савић
Текст:PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.2.6

 

У раду се испитује корпус анегдота забележених током теренских истраживања обављених крајем 2012. и почетком 2013. године с Мирољубом Савићем из села Рибаре код Крушевца. У уводном сегменту биће осветљене најважније особености контекста комуникације, а потом ће пажња бити усмерена на разматрање наративних и жанровских карактеристика самих анегдота. Грађа представља важно сведочанство о једном времену и менталитету, па ће прикупљене анегдоте бити сагледане и као драгоцен извор за реконструкцију слике сеоске свакодневице у Србији педесетих и шездесетих година двадесетог века.
Кључне речи: фолклорна анегдота, Рибаре (Крушевац), 1950–1970, хумор, усмени дискурс, теренско истраживање
 

The paper is based on the audio recorded interviews with Miroljub Savić (b. 1952) from the village of Ribare near Kruševac (Central Serbia), conducted in 2012 and 2013. The author examines a series of anecdotes, their narrative and genre characteristics, and features of communication context. Recorded material represents a vivid testimony of the past times and mentality, so the author analyzes collected anecdotes as a valuable source for the reconstruction of the image of rural everyday life in Serbia in the 1950s and 1960s. Since anecdotes introduce mostly local characters and events, they are vital in various forms of life and communication in the village community. They often serve as a means of cohesion, as well as a tool of critique, as they show value judgments of different social groups. They use humour not only to entertain, but to suggest specific models of behavior, therefore they play an important role in maintaining social norms.
Keywords: folk anecdote, Ribare (Kruševac, Central Serbia), 1950–1970, humour, oral discourse, folklore fieldwork