| СР | SR | EN |

Мифологические образы водных духов и обряды поклонения воде у обских угров

Митолошки ликови водених духова и обреди обожавања воде код Обских Угара


Фолклористика 2/2 (2017): 27‒46
Аутор: Татьяна Волдина 
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.2.2


Территория расселения хантов и манси расположена в бассейне Оби. Традиционное хозяйство этих народов в большой степени ориентировано на рыболовство. Все воды почитались как священные, в отношении воды строго соблюдались определенные правила.
Вода олицетворяет собой очищение и основу жизни, в то же время бездна вод олицетворяет опасность – смерть. В религиозном сознании людей водная стихия находилась в подчинении грозного водяного духа Vit-χōn (манс.) / Jiŋk-Vәrt (хант.) и его дочери Vit-χōn Agi (манс.) / Jiŋk-Vәrt Evi (хант.). Кроме антропоморфных существ, с водой связывают и некоторые виды мифических животных, одно из названий которых – „земляные быки“. Эти рогатые и бессмертные существа обитают в глубоких местах со слабым течением и в водоворотах, а также под крутыми обрывами берегов рек и озёр, своим шевелением вызывая их обвал.
Еще до середины 20. века в определенных местах природных водоёмов или на крутых берегах, расположенных рядом с большими глубинами, периодически совершались жертвоприношения и другие обрядовые действия в честь водных духов. В настоящее время эти обряды реконструированы, нередко их проведение инициируется этнографическими музеями с привлечением хранителей традиций и местного населения.
Ключевые слова: мифология обских угров, представления о воде, духи воды, мифологические водные животные, обряды поклонения воде
 

Територија на којој живе народи Ханти и Манси налази се у басену реке Об. Традиционални начин живота ових народа у великој мери је окренут риболову. Све воде су поштоване као свете, а у односу према води људи су се строго придржавали одређених правила.
Вода представља оличење очишћења и основе живота, а у исто време водени бездан оличава опасност – смрт. У религиозној свести људи водена стихија потчињена је страшном воденом духу Vit-χōn (Манси) / Jiŋk-Vәrt (Ханти) и његовој кћери Vit-χōn Agi (Манси) / Jiŋk-Vәrt Evi (Ханти). Осим антропоморфних бића, с водом су повезане и неке врсте митских животиња, а једно од њихових имена је „земљани бик“. Ова рогата и бесмртна бића живе у дубинама са слабим протоком воде и у вировима, а такође и под оштрим стрминама на обалама река и језера, и својим кретањем изазивају одрон.
Још до средине 20. века, на одређеним местима код природних резервоара или на стрмим обалама, у близини већих дубина, периодично су се приносиле жртве и вршиле друге обредне радње у част водених духова. У данашње време ти обреди су реконструисани, а њихово вршење неретко иницирају етнографски музеји, који привлаче чуваре традиције и месно становништво.
Кључне речи: митологија Обских Угара, представе о води, духови воде, митске водене животиње, обреди обожавања воде
 

The territory inhabited by Khanty and Mansi is located in the Ob basin. Traditional economy of these peoples is mostly focused on fishing. All waters were revered as sacred and in relation to the water, people strictly adhered to certain rules.
Water is linked to the idea of purification and it is perceived as the basis of life. At the same time, the depth of water is associated to danger and death. In the religious consciousness of people, the water element is subordinated to a fearsome water spirit Vit-χōn (Mansi) / Jiŋk-Vәrt (Khanty) and his daughter Vit-Agi χōn (Mansi) / Jiŋk-Vәrt Evi (Khanty). Besides the anthropomorphic beings, some kinds of the mythical animals are also related to water and one of their names is “earth oxen”. These horny and immortal creatures live in deep waters with weak currents and in whirlpools, as well as under the steep cliffs of the banks of the rivers and lakes – their movement causes the rockslide.
Before the mid-twentieth century, the sacrifices and other ritual actions in honor of the water spirits periodically occurred in certain places near natural water bodies or on steep banks near large depths. At present, these ceremonies have been reconstructed and the ethnographic museums are often initiating their performance, thus attracting the keepers of traditions and the local people.
Key words: mythology of Ob Ugrians, ideas about water, water spirits, mythological aquatic animals, rituals of water-worsh