| СР | SR | EN |

Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull”

Процеси културне адаптације елемената природне средине традиционалним моделима знања: Случај демонског бића „водени бик“


Фолклористика 2/2 (2017): 63‒83
Аутор: Rossen Rossenov Malchev 
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.2.4


In the collective memory of communities from various villages in the Western and Northern Bulgaria the idea about the chthonic entity called the water bull is kept alive. The most developed and preserved beliefs about this creature have been found among the inhabitants of the villages nearby the Pastrina Mountain, in the NorthWest administrative regions of Montana and Vratsa.
The analysis of the texts on the water bull and its water source shows that local communities have adapted the facts from the natural environment to their models of knowledge by using the established thesaurus of traditional concepts and ideas. In this way, the actual hydrological processes have been encoded through the use of folkloric and mythological models, and the knowledge about different stages of local and regional karst history is preserved.
Keywords: water bull, folklore thesaurus, demonology, chthonic creature, hydrology, karst history 
 

Представе о демонском бићу званом „водени бик“ сачуване су у колективном сећању заједница из различитих села у западној и северној Бугарској. Најразвијенија и најочуванија веровања о овом бићу посведочена су међу житељима села близу планине Пастрине, у северозападним административним областима Монтана и Враца.
Анализа текстова о воденом бику и његовим воденим изворима показује да је у њима колектив прилагодио чињенице о природној средини властитим моделима знања користећи утврђени тезаурус традиционалних појмова и идеја. Тако је на фолклорно-митолошки начин кодирао реалне хидролошке процесе и сачувао знања о различитим етапама локалне и регионалне историје овог крашког предела.
Кључне речи: водени бик, фолклорни тезаурус, демонологија, хтонско биће, хидрологија, крашка историја