| СР | SR | EN |

Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт

Water-bull in sources from Lokva: Folkloristic and dialectological perspective


Фолклористика 2/2 (2017): 47‒61
Аутори: Сузана Ђорђевић Пејовић и Бојан Ристић
Текст: PDF
 https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.2.3
 

У раду се анализира грађа о воденом бику забележена у селу Локва у општини Књажевац 2016. године. Истраживање је обављено у оквиру пројекта „Чувари нематеријалне баштине тимочких говора“. Овај корпус се сагледава из фолклористичке и дијалектолошке перспективе. У првом делу рада упоређене су три варијанте записа предања о воденом бику, указано је на њихове сижејне и жанровске карактеристике и описани су контекстуални оквири. У другом делу рада издвојене су фонетске, морфолошке и лексичке особености језика записа.
Кључне речи: водени бик, предање, причање, тимочки говор, теренско истраживање
 

In this paper we analyze the field material about the aquatic demon called the water-bull recorded in the village of Lokva in the municipality of Knjaževac in 2016. Our field research was conducted as a part of the project “Guardians of non-material Timok speech heritage.” The corpus is observed from the folkloristic and dialectological perspective. In the first part of the paper, we compare three recorded variants of water-bull tradition, we point out their syuzhet and genre characteristics, and we describe their contextual frame. In the second part we focus on the phonetic, morphological and lexical characteristics of the recorded speech.
Key words: water-bull, tradition, storytelling, Timok speech, field research