| СР | SR | EN |

Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље“ Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда“ Миодрага Павловића

Poets on Sacrificial Rite: Vasko Popa’s „Nepočin-polje“ („No-rest Field“) from the Perspective of Miodrag Pavlović’s Study „Poetika žrtvenog obreda“ („The Poetics of Sacrificial Rite“)


Фолклористика 3/1 (2018): 123‒145
Аутор: Јована Тодоровић
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.6

 

У раду се посматра дијалог два модернистичка писца – Васка Попе и Миодрага Павловића, у пољу песничког доживљаја мита, ритуала и жртвеног обреда. Имајући у виду да се у одликама најширег типа поезија Васка Попе приближава усменој уметности речи, на примеру збирке Непочин-поље (1956) посматраћемо, кроз призму Павловићевих антрополошких есеја, обједињених у књизи, за циљ нашег рада речитог наслова, Поетика жртвеног обреда (1988), колико је најпревођенији песник српског послератног модернизма стварао ослањајући се на особености жанровског система усмене књижевности, али и више од тога – на његову семантику.
Кључне речи: обред, жртва, сакрално, Васко Попа, десакрализација, традиција, модерност, синкретизам, цикличност, ритуал

 

The paper discusses the dialogue between the works of two modernist poets – Vasko Popa and Miodrag Pavlović – dealing with their poetic experience of myth, ritual and sacrificial rite. Bearing in mind that the influence of oral poetry can be traced in a vast number of features present in the poetry of Vasko Popa − the most translated poet of the Serbian post-war Modernism − we will discuss to what extent he used the elements of the genre system of oral literature and of the oral poetry semantics in the proces of creating his poetry. In order to pecieve this goal, we will discuss his volume No-rest Field (Непочин-поље, 1956) through the ideas formulated in the anthropological essays of Pavlović, gathered and published in a book The Poetics of Sacrificial Rite (Поетика жртвеног обреда, 1988).
Keywords: rite, sacrifice, sacral, Vasko Popa, desacralization, tradition, modernity, sincretism, cyclicity, ritual