| СР | SR | EN |

“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants

„Већ сам видео у облацима“: Природа воденог бића међу Цхам-Бушманима и њиховим савременим потомцима


Фолклористика 3/1 (2018): 13‒37
Аутор: José Manuel de Prada-Samper 
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.1

 

The 19th |xam Bushmen of the Upper Karoo, South Africa, told stories about a protean being called !khwa: (“water”), one of whose many shapes was that of a bovine they called “the water bull”, which ritual specialists captured in order to cause rain over the land. This water-creature has been variously interpreted by scholars as a metaphor, a symbol of the dangers of water or a death-wielding divinity. This article seeks to demonstrate that for the |xam and their contemporary descendants the water-creature was, and still is, water itself, considered to be a living being when present in large concentrations, such as dams, rivers or permanent waterholes, or certain accumulations of clouds. Because of this the water-creature is a tangible entity connected with a vital substance, but whose dealings with human beings are always fraught with danger.
Keywords: |xam Bushmen, Bleek-Lloyd Collection, Karoo, water-creature, water-bull, rock art
 

У 19. веку Цхам-Бушмани Горњег Каруа у Јужној Африци причали су приче о бићу променљивог облика званом !khwa: (‘вода’), чија је једна од многих форми била бик – звали су га водени бик, а врачеви су га хватали да би изазвали кишу. У науци је ово водено биће тумачено на различите начине: као метафора, симбол водене стихије, или божанства смрти. Циљ овог рада је да докаже да је за народ Цхам и његове савремене потомке ово водено биће некада било, и још увек је, вода као таква, која се сматра живим бићем онда када чини веће водене формације, као што су браном направљени базени, реке, рупе које су стални извори акумулиране воде, или неке скупине облака. То је разлог што се ово водено створење доживљава као опипљиво биће, које је повезано са кључним животним елементом, али које је истовремено извор потенцијалне опасности за људе.
Кључне речи: Цхам-Бушмани, збирка Блика и Лојдове, Кару, водено биће, водени бик, петроглифи