| СР | SR | EN |

Мотив «бык выходит из озера» в монгольском фольклоре

Moтив бика који излази из језера у монголском фолклору


Фолклористика 3/1 (2018): 39‒54
Аутор: Юлия Викторовна Ляхова 
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.2

 

Мотив «бык выходит из озера» распространен в разных частя Монголии. В данной статье публикуются новые полевые материалы, записанные на севере Монголии на озерах Хубсугул и Цагаан нуур и на юге на озере Эрээн нуур. Бык, о котором идет речь в легендах, связывается с изобилием и богатством. В некоторых случаях бык выступает в роли духа-хозяина озера, некоторые носители традиции связывают его с громом или громкими звуками. Несмотря на свою специфику, данные нарративы имеют много общего с представлениями о водных быках, распространенными в других частях света.
Ключевые слова: монгольский фольклор, монгольские легенды, водный бык, скот, гром

 

У савременој Монголији сточарство је још увек важна привредна грана, па монголски народ не само што узгаја стоку већ и успоставља различите врсте односа с њом и природом. Мотив бика који излази из воде распрострањен је широм Монголије. У овом раду представља се нова теренска грађа са севера Монголије, где се налазе велика језера као што су Хувсгул и Цаган нуур, и из  јужне Монголије, тј. области око језера Ерен нуур. Бик који живи у језеру се у казивањима доводи у везу с општим изобиљем и богатством, па се сусрет с њим сматра добрим знаком. У неким случајевима поистовећује се са господарoм језера, у другим се доводи у везу са громом и тутњавом налик грому. Замишља се као плав, бео или шарен (својство које се доводи у везу с изобиљем), некад и само с једним рогом − што је честа одлика локаних митских бића. Уочавају се разлике у веровањима: у једном казивању, водени бик се доводи у везу са другим митским бићем – змајем (луу), док се у другом помињу радње које указују на обожавање воденог бика.  
Кључне речи: монголски фолклор, монголска предања, водени бик, стока, гром

 

In contemporary Mongolia, cattle breeding is still an important branch of economy, therefore Mongolian people do not just breed cattle ‒ they build different kinds of relationships with nature and with their cattle. The belief about a bull living in a lake widespread in the north of Mongolia, in the region with large lakes, as the lakes Khuvsgul and Tsagaan nuur, or the lake Eren nuur in the Southern Mongolia. The bull that lives in the lake is related to the abundance of cattle, money or offspring; sometimes it is considered to be the master of the lake; in some narratives it is related to thunder and to the thunder-like sounds. It is imagined as blue, white or mottle (which also means abundance) and can be one-horned, like the local spirits of this region. Meeting this bull always means something good. The belief varies a lot: according to one informant, this water bull was related to another mythological creature – a dragon ‘luu,’ yet another informant speaks about the practice of worshipping this water bull.
Key words: Mongolian folklore, legends, water bull, cattle, thunder