| СР | SR | EN |

Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ

Folktales in the Manuscript Collection of Tihomir Đorđević in the Ethnographic Collection of the SASA Archives


Фолклористика 3/2 (2018): 107‒123
Аутор: Марина Младеновић Митровић
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.2.8

 

Под бројем 90 у Етнографској збирци Архива САНУ налазе се Народне умотворине у пиротском округу које је сакупио Тихомир Ђорђевић. Поред приповедака o којима је реч у овом прилогу, збирка садржи епске и лирске песме и загонетке. Анализирају се четири народне приповетке из овог корпуса и сагледавају у контексту целокупног Ђорђевићевог рада на пољу фолклористике, посебно ангажовања у теренским истраживањима и приређивања збирке Циганске народне приповетке. Разматра се однос сакупљача према грађи и укратко се анализирају посредни подаци о начину бележења усменог текста кроз фонолошке, морфолошке, лексичке, синтаксичке и стилистичке карактеристике. У прилогу доносимо текстове анализираних приповедака, чему претходе напомене о Чајкановићевим интервенцијама на тексту који је делимично припремљен, али ипак није објављен у оквиру Српских народних приповедака (1927).
Кључне речи: Тихомир Ђорђевић, народне приповетке, Етнографска збирка, Архив САНУ, рукописна грађа
 

Under the number 90 in the Ethnographic Collection of the SASA Archives there is a manuscript Narodne umotvorine u pirotskom okrugu (Oral Literature in the Pirot District), which was collected by Tihomir Đorđević. In addition to the folktales, which are the subject of this paper, the collection also contains epic and lyrical songs and riddles. In this article four folktales from Đorđević’s collection will be analyzed and at the same time placed in the context of his folkloristic work, especially engaging in field research and editing the collection of Ciganske narodne pripovetke (Gypsy Folktales). The standpoint of collector towards the material is examined and indirect data on the means of recording oral texts are briefly analyzed through their phonological, morphological, lexical, syntactic and stylistic characteristics. At the end of the paper we bring four folktales from the Ethnographic Collection, which are preceded by the remarks on Veselin Čajkanović’s interventions on the text, which was partially edited by him, but never published in collection Srpske narodne pripovetke (Serbian Folktales) (1927).
Key words: Tihomir Đorđević, folktales, Ethnographic collection, SASA Archives, manuscripts