| СР | SR | EN |

Теренска истраживања у Топлом Долу: Фолклор и усмена историја

Field Research in Topli Do (East Serbia): Folklore and Oral History


Фолклористика 4/1 (2019): 261‒287
Аутор: Даница Б. Ђокић
Текст: PDF

 

У прилогу се доноси избор из грађе која је прикупљана у фолклористичким теренским истраживањима на Старој планини у селу Топли До од 2016. до 2018. године. Од седморо испитиваних саговорника, овде је готово у целости пренет транскрипт разговора вођен у мају 2018. године са Иваном Тошићем, рођеним 1929. у Топлом Долу. Грађа коју смо од њега сакупили целовита је, подробна, садржи различите фолклорне жанрове и мотиве, усмену историју, и уметнички је складно уобличена. У жанровском погледу Тошићево казивање садржи предања, песме, приче о обичајима, анегдоте, усмену историју, фрагменте причања из живота. Тематски распон је веома обухватан, почевши од причања о некадашњем начину живота у Топлом Долу, обичајима и веровањима (прослава Ђурђевдана, заветни крстови, обредне поворке, обичаји везане за временске непогоде), преко предања о вампирима, закопаном благу, Пиљској цркви, па до казивања о хајдучији, догађајима из Првог и Другог светског рата, као и о савременицима (о Мити Гаги, оснивачу фабрике „Тигар“). Казивања Ивана Тошића указују на постојање континуитета великог броја традиционалних тема које су раније записане на подручју забачених, сада опустелих старопланинских села, као и континуитета веровања, обичаја, ритуала. Али, упоредо с континуитетом постоји трансформација, односно дезинтеграција одређених веровања и традицијског фонда. Осим значаја за истраживање усмене историје и традиције, грађа је значајна и с лингвистичке стране, као аутентични запис архаичне варијанте призренско-тимочког говора којим се служио наш приповедач.
Кључне речи: Стара планина, Топли До, теренско истраживање, фолклор, усмена историја, предања, обичаји, вампири, Пиљска црква, хајдуци, закопано благо
 

The article presents a selection of the material collected during the folkloristic field research carried out in the village of Topli Do on Stara Planina (The Balkan mountain range, “Old Mountain”), in the period from 2016 to 2018. Out of the seven people the author spoke to, the article includes the transcribed conversation with the late Ivan Tošić, born in 1929. in Topli Do, conducted in May 2018. The material taken at that time is comprehensive, detailed, comprises various folklore genres and motifs, oral history, and has artistic value as well. Tošić covered a variety of themes, including the traditional way of life in Topli Do, customs and beliefs (celebration of Saint George’s Day, votive crosses, ritual processions, weather magic and rituals against hail), legends about vampires and buried treasure, enigmatic church of Pilj, accounts and anecdotes of haiduks (brigands) and certain local events concerning the First and the Second World War, and even some prominent contemporaries of the area, like Mita Gaga, the founder of the “Tigar” factory. In the repertoire of Ivan Tošić we can follow the continuity of a large number of traditional topics in the area of ​​remote and abandoned villages of Stara Planina and the continuity of beliefs, customs and rituals. Along with continuity, there is also a transformation or disintegration of certain beliefs and traditions. The collected field material is significant not only for exploring oral history and folklore tradition, but also for its linguistic value, as an authentic record of the archaic variant of the Prizren-Timok dialect spoken by the narrator.
Keywords: Stara Planina, Topli Do, field research, folklore, oral history, legends, customs, vampires, church of Pilj, haiduks, buried treasure