| СР | SR | EN |

Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants

Приче о кишама: Интерпретација водених бића у фолклору јужноафричких Којсанаца и њихових потомака


Фолклористика 4/1 (2019): 193‒210
Аутор: Anne Solomon 
Текст: PDF
http://folkloristika.org/site/assets/files/1395/solomon.pdf

 

The importance of rain and rain animals in the lore of San- and Khoe-speaking peoples in southern Africa is well-known, especially via studies of rock paintings. The figure of the ‘Rain Bull’, !Khwa, in the nineteenth century oral narratives of the /Xam is therefore of considerable interest. Interpreting this being, especially via recent interviews with Khoisan descendants, presents various difficulties. Conclusions depend significantly on the methods employed by analysts of the texts, and pre-existing ideas about the nature of San religious belief and practice. This paper outlines a different reading of and approach to understanding the figure of !Khwa to that presented by De Prada-Samper (2018) and highlights the need for a more rigorous approach to the materials, especially with regard to methods and assessments of historical continuities.
Keywords: Khoisan, San, oral narrative, rain, !Khwa, water animal, southern Africa, hunter-gatherers.
 

Важност кише и кишних животиња у знању јужноафричких народа који говоре бушманске и кхое језике добро је позната, нарочито посредством студија о пећинском сликарству. Слика воденог бика !Khwa (’вода’) у усменим причама из 19. века народа Цхам отуд побуђује велико интересовање. Тумачење овог бића, посебно посредством недавних интервјуа с потомцима Којсанаца, доноси разне тешкоће. Закључци знатно зависе од метода које користе тумачи текста, и од претходно постојећих идеја о природи религијских веровања и праксе Бушмана (народа Сан). Овај рад скицира другачије читање и приступ лику !Khwa у односу на оне које је дао Де Прада-Сампер (De Prada-Samper 2018) и наглашава потребу да се акрибичније приступи грађи, посебно с обзиром на методе и оцене историјског континуитета.
Кључне речи: Којсанци, Бушмани, усмене приче, киша, !Khwa, водена животиња, јужна Африка, ловци-сакупљачи