| СР | SR | EN |

„Вилинске песме“: анализа једног митолошког мотива на основу новијих теренских истраживања

“Fairy Songs”: The Analysis of a Mythological Motif Based on the Recent Field Research


Фолклористика 4/1 (2019): 181‒192
Аутор: Ана А. Плотникова
Текст: PDF
http://folkloristika.org/site/assets/files/1394/plotnikova.pdf

 

Прилог jе заснован на теренским истраживањима која су била обављена 2014. године у околини Прибоjа према упитнику за проучавање културнојезичке традиције балканскословенског подручја (Плотникова 2009). Истражује се мотив кажњавања обичних људи (у епици – јунака) од стране вила. На основу поређења најновијих теренских налаза из архаичних балканскословенских зона с подацима из штампаних етнографских и фолклористичких извора из 19. и 20. века, реконструише се узрок кажњавања (’стрељања’), а то jе кршење низа забрана коjе виле одређују у своjим „вилинским песмама“.
Кључне речи: демонологија, „вилинске песме“, Полесје, Карпати, Прибој, западна Србиjа, источна Босна и Херцеговина, забране 
 

The article is based on the field research conducted in the area of Priboj (southwest Serbia) in 2014, and the questionnaire for the study of cultural-linguistic tradition of the Balkan Slavs was administered (Plotnikova 2009). The author examines the motif of fairies’ punishment upon ordinary people (or heroes in epic songs). By comparing the findings from the recent field research in archaic South Slavonic areas with the data excerpted from ethnographic and folkloristic materials, published in the 19th and 20th centuries, the author reconstructs a reason for punishment (by a bow and arrow shooting), which is the transgression of a series of taboos set by fairies in their “fairy songs”.
Keywords: demonology, “fairy songs”, Polesia, The Carpathian Mountains, Priboj, southwest Serbia, east Bosnia and Herzegovina, taboos