| СР | SR | EN |

Библиографија часописа „Прилози проучавању народне поезије“

Bibliography of the Journal Prilozi Proučavanju Narodne Poezije (Contributions to the Study of Folk Poetry)


Фолклористика 4/2 (2019): 143–208
Аутор: Марко Ђорђевић
Текст: PDF

 

Научни часопис Прилози проучавању народне поезије (Београд, I, 1934 ‒ VI, 1939) био је један од најбољих фолклористичких часописа у Европи свога времена. Уредници Радосав Меденица и Алојз Шмаус окупили су широк круг проучавалаца народне поезије различитих струка и методолошких усмерења (фолклористи, књижевни историчари, етнолози, етномузиколози, историчари и други) у српским и балканским оквирима, који су својим научним прилозима, разматрањем темељних питања струке, теренским радом, постављеним питањима подстицали развој народне књижевности и општи научни ниво у Југославији. Часопис је доносио студије и чланке, исцрпне извештаје с терена, приказе, белешке, библиографију.
Кључне речи: Прилози проучавању народне поезије, библиографија, народна поезија, народна књижевност, научни часопис
 

The scholary journal Prilozi proučavanju narodne poezije (Contributions to the study of folk poetry) (Belgrade, I, 1934 ‒ VI, 1939), edited by Radosav Medenica and Alois Schmaus, was one of the best folkloric journals in Europe at the time. It gathered a great number of contributors ‒ folklorists, ethnologists, ethnomusicologists, literary historians, historians and other scholars, who prompted advancing of folk literature study and humanities in general in Serbia. The Journal encouraged different methodological orientations and discussions on some fundamental theoretical questions, and published articles, extensive and valuable field reports, book and article reviews, communication, and bibliography.
Keywords: Prilozi proučavanju narodne poezije, bibliography, folk poetry, folk literature, scholarly journal