| СР | SR | EN |

„Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели“: Неколико српских нарoдних божићних песама из Белог Тимока

“Fine Guests are Visiting, We Have Brought You Good News“: Several Serbian Christmas Songs from Beli Timok


Фолклористика 4/2 (2019): 67‒71
Аутори: Зоја Карановић и Весна Ђукић
Текст: PDF

 

Зоја Карановић и Весна Ђукић боравиле су на терену у делу Тимочке  Крајине, у селима око Белог Тимока, у неколико наврата 1997. и 1998. године. Том приликом забележиле су око 250 песама. У овом прилогу представљене су божићне песме које су записане од Николице Јовановић (Врбица), Стамене Јовановић (Ошљане), Зорке Миладиновић (Ошљане), Вукосаве Милетић (Бучје), Слободанке Милојевић  (Валевац), Ружице Петровић (Петруша), Душанке Првуловић (Селачка) и Mомирке Цветковић (Витковац).
Кључне речи: лирске народне песме, обредне песме, божићне песме, Бели Тимок, Тимочка Крајина
 

During field research in the region of Beli Timok in Timočka Krajina (Eastern Serbia) in 1997 and 1998, Zoja Karanović and Vesna Đukić recorded around 250 songs from various singers. Here the authors present several Christmas folk songs, recorded from Nikolica Jovanović (Vrbica), Stamena Jovanović (Ošljane), Zorka Miladinović (Ošljane), Vukosava Miletić (Bučje), Slobodanka Milojević (Valevac), Ružica Petrović (Petruša), Dušanka Prvulović (Selačka) and Miomirka Cvetković (Vitkovac).
Key words: Serbian Christmas folk songs (Cristmas carols), ritual lyric songs, Beli Timok, Timočka Krajina, Serbia