| СР | SR | EN |

О биографији и мемоарима Гојка Трбовића-Ћошана

On the Biography and Memoires of Gojko Trbović-Ćošan


Фолклористика 4/2 (2019): 131‒139
Аутор: Бранко Ћупурдија
Текст: PDF

 

У тексту је реч о Гојку Трбовићу-Ћошану (1917), рођеном у Дрежници, партизанском команданту опеваном у народној песми, мајору Југословенске армије, војном питомцу Тенковске академије у Москви, потпуковнику Југословенске армије који је 1948. године прихватио Резолуцију Информбироа и почетком марта 1949. године с тројицом истомишљеника пребегао из Југославије у Мађарску, где је провео други део живота, до смрти 2007. године. У Мађарској је око 1960. године написао мемоаре, делимично допуњаване 1982. године или касније који су, с обзиром на то да нису објављени, остали непознати широј јавности. Предмет рада је писмо које је Гојко Трбовић-Ћошан из Дунабогдања у Мађарској упутио 2000. године аутору овог текста. У првом делу писма пошиљалац је укратко изнео своју аутобиографију, писану у трећем лицу, док се у другом делу обраћа примаоцу, поводом рукописа мемоара. У раду су, напокон, прецизиране појединости из биографије Гојка Трбовића-Ћошана и појединости о настанку мемоара. Укратко је приказан садржај мемоара и њихов значај а потом је, ако би једног дана дошло до објављивања, указано на потребу да мемоаре критички вреднују историчари, етнолози, фолклористи и историчари књижевности.
Кључне речи: писмо, биографија, мемоари, Гојко Трбовић-Ћошан, Резолуција Информбироа, Југославија, Мађарска
 

The text is about Gojko Trbović-Ćošan (1917), born in Drežnica, who was a partisan commander that a folk song sings about, a major in the Yugoslav Army, a military cadet at the Tank Academy in Moscow, a lieutenant colonel of the Yugoslav Army who accepted the Resolution of Cominform (the Information Bureau of the Communist and Workers' Parties) in 1948 and fled from Yugoslavia to Hungary in early March 1949 with three other fellow officers, where he spent the rest of his life until his death in 2007. In Hungary, around 1960, he wrote his memoires and partly revised them in 1982 or later which, given the fact that they were never published, remained unknown to the general public. The subject of the paper is a letter which was written in Dunabogdany, Hungary in 2000 by Gojko Trbović-Čošan and was addressed to the author of this text. In the first part of the letter the sender writes a brief autobiography in the third person, and in the second he addresses the receiver concerning the memoires manuscript. Finally, he presents the actual facts from the biography of Gojko Trbović-Čošan and gives details about how the memoires were created. The contents of the memoires are briefly presented as well as their significance and then, if they are ever to be published, he indicates the need of a critical view by a historian, an ethnologist, a folklorist and a historian of literature.
Keywords: letter, biography, memoires, Gojko Trbović-Ćošan, the Resolution of Cominform, Yugoslavia, Hungary