| СР | SR | EN |

Свадба у Сиринићкој жупи

Wedding Customs in the Sirinić District


Фолклористика 4/2 (2019): 111‒121
Аутори: Јелена Г. Јевтић и Тијана Ј. Милентијевић
Текст: PDF

 

У прилогу се доноси транскрипт разговора са Славицом Реџић (рођена 1957. године у Врбештици, живи у Штрпцу), који су ауторке водиле 2016. године. У њему су представљени некадашњи свадбени обичаји у Сиринићкој жупи и неколико свадбених песама. Саговорница је казивала о различитим елементима ове сложене ритуалне праксе (наводаџисање, прошевина – зговарање, подизање мушког детета, обредни хлебови, ритуално даривање, магијске радње везане за плодност и заштиту младенаца).
Кључне речи: свадба, свадбени обичаји, свадбена лирика, Сиринићка жупа, теренско истраживање
 

The paper presents transcript of the interview with Slavica Redžić (born in 1957) from Vrbeštica (Sirinić district, Šara mountains region), recorded in 2016. Selected fragment is a narrative about the wedding customs in Sirinić (matchmaking, preparing of ritual bread, ritual gifts, customs related to fertility and protection), and it also includes several wedding folk songs.
Keywords: wedding, wedding customs, folk songs, Sirinić district, field research