| СР | SR | EN |

Кракарско вече (1993–1997)

Krakar Night 1993‒1997


Фолклористика 5/1 (2020): 205–215
Аутор: Бранко Ћупурдија
Текст: PDF

 

Кракарско вече се одржава у Бајмоку, у Бачкој, код једног дела српског становништва које је после Другог светског рата колонизовано из Дрежнице у Горском Котару. Установљено је почетком седамдесетих година прошлог века и одржава се до данас. У протеклом периоду прошло је кроз различите фазе развоја, што више година бележимо у виду хронике. Овог пута предмет рада су Кракарске вечери одржане средином деведестих година 20. века. Хроника је показала да Кракарске вечери сведоче о низу социјалних садржаја: појединцима, брачним паровима, породицама, фамилијама (род), презименима, породичним надимцима, саставима организационих одбора, старешинама вечери, приватним и друштвеним предузећима, инфлацији, избеглиштву, пословним везама, солидарности и другом. Хроника сведочи и да прело на културном плану подржава традицију: када је у питању прва награда на томболи (један кубик дрва), сегментом фолклора (ојкан) и менијем, који наликује на породичне празничне, посебно славске и божићне меније. У хроникама будућих Кракарских вечери треба даље проширивати тематске оквире, бележењем података о социјалној структури гостију и социјалном профилу главних организатора и преузимањем играчког и музичког репертоара. Тиме би и почетни модел хронике, који је овде понуђен, добио потпунији облик. 
Кључне речи: Кракарско вече, обичај, прело, хроника, Бајмок, социјални садржај, културни садржај, деведесете године 20. века
 

Krakar night takes place in Bajmok, in Bačka, with a part of Serbian population who were colonised from Drežnica in Gorski Kotar after World War II. It was established at the beginning of the 1970s and it has been taking place ever since. In the previous period it went through different phases of development, which was recorded in the chronicles over several years. This time the subject of the paper are Krakar nights held in the middle of the 1990s. The chronicle has shown that Krakar nights testify to a series of social contents: individuals, married cuples, families, relatives, surnames, family nicknames, the composition of organisational boards, the elders of the nights, private and state firms, the inflation, refugees, business connections, solidarity, etc. The chronicle also testifies to the fact that prelo (vigil, an evening gathering) has been supporting the tradition on a cultural level: when comes to the first prize on the tombola (a cubic metre of wood), a segment of folklore (ojkan ‒ a traditional song from Krajina) and the menu, which is similar to family feasts, especially Slava (celebration of family saint patron’s day) and Christmas menu. In the chronicles of future Krakar nights it is necessary to further expand thematic frames by recording data on social structure of guests and the social profile of the main organizers and by „downloading“ the dancing and musical repertoire. With this, the initial model of the chronicle offered here would get a more complete form.
Key words: Krakar night, custom, prelo, chronicle, Bajmok, social content, cultural content, the 1990s.