| СР | SR | EN |

Две српске песме из Белог Тимока о сахрањивању јунака у гори

Two Serbian Songs about a Hero’s Burial in the Woods from the Region of Beli Timok (Eastern and Southeastern Serbia)


Фолклористика 5/1 (2020): 9–27
Аутор: Зоја Карановић
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.1.1

 

Предмет овог рада је драгоцени запис две варијанте српске народне песме које је ауторка, заједно са Весном Ђукић, забележила у селу Ошљане у Белом Тимоку 1997. године. Песма се у раду доводи у везу с аналогним тематско-мотивским и садржинским варијантама са ширег терена источне и југоисточне Србије, на којем се оне могу пратити током 20. века. Постоје и нотни записи песме, а о њеној популарности данас говоре и мелодијски снимци на интернету. Значајни трагови живота песме указују на некада велико богатство српске усмене песничке традиције на испитиваном терену. Они сведоче и о њеној жанровској и поетичкој динамичности и флексибилности и, посебно, неотуђивости од српске народне поезије у целини. 
Кључне речи: српске народне јуначке песме, Бели Тимок, смрт у гори, гроб у гори, теренска бележења, процес дехероизације, деепизација 
 

The paper discusses valuable records of two Serbian folk songs which the Author, together with Vesna Djukić, noted down in the village of Ošljane in the Region of Beli Timok, in 1997. The song is related to the similar thematic-motivic and content variants gathered in the broader area of Eastern and Southeastern Serbia, where they can be traced during the 20th century. There are melodic notations of the song as well, and melodic records posted on the Internet demonstrate its popularity. Significant clues of the song’s life point to the once great wealth of the Serbian oral poetic tradition in the examined area.  They also testify to its genre and poetic dynamic and flexibility, and particularly to the fact that it is intrinsic to the Serbian folk poetry in the whole. 
Keywords: Serbian folk heroic songs, The Region of Beli Timok (Eastern and Southeastern Serbia), death in the woods, grave in the woods, field records, process of deheroization, decreasing of epic intensity