| СР | SR | EN |

Усмена традиција и усмена историја из околине Ужица

Oral Tradition and Oral History from Užice Surroundings (West Serbia)


Фолклористика 6/1 (2021): 143‒160
Аутор: Биљана Јовановић
Текст: PDF

 

У прилогу се доносе транскрипти теренских разговора с четири саговорника из Ужица и околине које је 10. 1. и 9. 2. 2008. снимила Биљана Јовановић.  Радослав Познановић (Гостиница, 1924 – Ужице, 2014) саопштио је прегршт пословица, изрека и културноисторијских и топонимских предања, међу којима су и она о Костреш Харамбаши, Јеловој Гори, Јовановој води, Сирогојну. Стојан Јанковић Цоле (Рибашевина, 1942) изложио је митолошко-демонолошка предања о приказама, ђаволима, вампирима, Сави Савановићу. Милијан Петровић (1926, Ариље) изнео је прозне парафразе песама Марко Краљевић и вила и Марко Краљевић и Муса Кесеџија и предања о разним приказама (вампир, вештица-вампирица, пас, човек у белом). Милена Јовановић (1936, Крива Река) казивала је сећања на трагичну породичну причу која је везана за хајдучију, као и предање о Проклетој Јерини у ком се објашњава како је Ђетиња добила име.
Кључне речи: Ужички крај, митолошко-демонолошка предања, културноисторијска предања, топонимска предања, пословице и изреке, прозне парафразе народних песама о Марку Краљевићу, усмена историја

 

The paper displays transcripts of the field-interviews with four interlocutors from Užice and its surroundings, recorded on January 1st and February 9th 2008 by Biljana Jovanović. Radoslav Poznanović (1924, Gostinica – 2014, Užice) communicated a handful of proverbs, adages, cultural-historical and toponymic legends, including those about Kostreš Harambaša, Jelova Gora, Jovanova voda and Sirogojno. Stojan Janković Cole (1942, Ribaševina) reported mythological and daemonogical legends on apparitions, imps, vampires and Sava Savanović. Milijan Petrović (1926, Arilje) retold prosaic paraphrase of folk epics Marko Kraljević i vila (Marko the Prince and the Fairy) and Marko Kraljević and Musa Kesedžija (Marko the Prince and Musa the Highwayman) as well as tales on various visitants (vampire, vampire-witch, dog, man in white). Milena Jovanović (1936, Kriva Reka) narrated recollections of tragic family story concerning haiduk life, as well as the legend of Prokleta Jerina containing the genetic story of the name of river Djetinja.
Keywords: Užice region, mythological legends, daemonogical legends, cultural-historical legends, toponymic legends, proverbs, adages, prosaic paraphrase of folk epic, Marko Kraljević, oral history