| СР | SR | EN |

Записи предања у етнографској збирци САНУ у периоду од 1886. до 1914. године

Records of Legends in the Ethnographic Collection of the Serbian Academy of Sciences and Arts (1886‒1914)


Фолклористика 6/1 (2021): 67–95
Аутор: Даница Јовић
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.3

 

У раду су представљене идентификација и класификација записа предања из различитих рукописа из Етнографске збирке САНУ. Дат је осврт на оснивање и рад Етнографског одбора САНУ, који је иницирао и подстицао прикупљање „народног блага“ и окупљао многобројне сараднике из редова учитеља, свештеника и ђака. Рашчитане су и прегледане збирке које су у Академију стигле од 1886. до 1914. године, са циљем да се пруже примарни подаци о постојању и врстама предања у рукописима. Предања су класификована према међународној или будимпештанској подели предања, а дат је осврт и на контекст и начин бележења предања.
Кључне речи: Етнографска збирка САНУ, српска народна предања, међународна класификација предања, етнографско бележење предања

 

The paper discusses legends in the Ethnographic Collection of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) between 1886 and 1914. A short review is given of establishing the Ethnographic Board and its initiative for collecting and publishing folklore material. The aim of this paper is to identify the manuscripts containing legends, as well as their systematization, following Budapest classification of legends. The research shows that certain groups of legends are at the same time
part of collections of ethnographic material as well as of folktale collections. Legends were differently perceived and recorded by the collectors. The ethnographically oriented collectors focused on legends’ explanatory function and observed them as part of folk religion. The collectors focused on recording folk literature, recorded legends together with other folklore genres, but rarely made a distinction between legends and folktales.
Keywords: the Ethnographic Collection of SASA, Serbian folk legends, Budapest classification, ethnographic material