| СР | SR | EN |

„Жени се, војно, нечу те“: Верност и неверност у српским народним песмама (из теренске збирке са Белог Тимока)

Loyalty and Infidelity in Serbian Folk Songs – Field Collection from the Villages around the Beli Timok River (Southeast Serbia)


Фолклористика 6/1 (2021): 9–30
Аутор: Зоја Карановић
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.1

 

Предмет овог рада представља неколико записа српских народних песама које је ауторка, заједно са Весном Ђукић, забележила у селима око Белог Тимока 1997. и 1998. године. Тема песама је издаја или превара једног од љубавника око које се гради сукоб, а сижејни модел обликује се према утврђеним правилима. Реч о релативно кратким песмама са сведеном нарацијом. Песме се отварају исходишном идиличном ситуацијом у којој су описани или наговештени детаљи љубави. Следе најава и упозорење, превара и на крају казна. Без обзира на то што се обликују на рудиментима радње, песме се граде на основи одговарајућих сижејних модела, слично функцијама и њиховом поретку у бајкама. Донекле
оне одговарају замисли Максимилијана Брауна, који под темом (у јуначкој поезији) подразумева основну уопштену идеју садржине, ослобођену конкретних детаља, при чему свакој теми (па и овој у лирици) одговара утврђена схема радње. Верност (неверност) је иначе тема која се непрестано пропитује на матрици српске песничке традиције у којој је морални код предоминантан, а етичност категорија која се највише вреднује. Ове песме сведоче о жанровској и поетичкој динамичности усмене песничке традиције, њеној флексибилности и неотуђивости од српске народне поезије и традиције у целини.
Кључне речи: српска народна лирика, села око Белог Тимока, верност и неверност, преступ, казна, морални код

 

The paper focuses on lyric folk songs that have been recorded among village people in southeastern Serbia (around the river Beli Timok) in 1997‒1998 by Zoja Karanović and Vesna Djukić. The theme of these songs is fidelity and infidelity of lovers, where the offense results in punishment. It turned out that the plot models of these songs are built according to established rules, similarly to the functions and their order in fairy tales. These folk songs to some extent correspond also to the ideas of Maximilian Brаun, who states that theme (in heroic poetry) implies basic general idea of content, free of any specific details. But at the same time, Braun considers that each theme corresponds to the established scheme of action, and analysis of our songs confirms it, regardless of the fact that they do not belong to the heroic tradition.
Keywords: Serbian folk lyric, villages around Beli Timok, fidelity and infidelity, wrongdoing, punishment, moral code