| СР | SR | EN |

UREĐIVAČKA POLITIKA


 

Fol­klo­ri­sti­ka (ISSN 2560-4414 štam­pa­no izda­nje, ISSN 2560-3191 onli­ne), časo­pis Udru­že­nja fol­klo­ri­sta Srbi­je je dvo­stru­ko recen­zi­ra­ni nauč­ni časo­pis u reži­mu otvo­re­nog pri­stu­pa.


Fol­klo­ri­sti­ka dopri­no­si misi­ji Udru­že­nja fol­klo­ri­sta Srbi­je obja­vlji­va­njem ori­gi­nal­nih i pre­gled­nih nauč­nih rado­va koji una­pre­đu­ju i inter­pre­ti­ra­ju naučna saznanja na polju stu­di­ja fol­klo­ra. Časo­pis obja­vlju­je i nauč­nu kri­ti­ku, pri­ka­ze knji­ga, nauč­nu bibli­o­gra­fi­ju i hro­ni­ku, koji se tiču pita­nja zna­čaj­nih za Udru­že­nje fol­klo­ri­sta Srbi­je i za stu­di­je fol­klo­ra i huma­ni­stič­ke nau­ke u Srbi­ji i sve­tu. Uz to, Fol­klo­ri­sti­ka obja­vlju­je oda­bra­nu fol­klor­nu teren­sku i ruko­pi­snu gra­đu, čime podr­ža­va oču­va­nje nema­te­ri­jal­nog kul­tur­nog nasle­đa u Srbi­ji.


Ohra­bru­ju­ći raz­me­nu ide­ja i raz­li­či­tih teo­rij­skih i inter­di­sci­pli­na­r­nih per­spek­ti­va, Fol­klo­ri­sti­ka je posve­će­na kako tra­di­ci­o­nal­nim, tako i savre­me­nim tema­ma. Inte­r­di­sci­pli­nar­ne i tran­sdi­sci­pli­nar­ne obla­sti zastu­plje­ne u časo­pi­su ne ograničavaju se na folklor već obuhvataju i njegove veze s huma­ni­stič­kim i dru­štve­nim nau­kama kakve su: nau­ka o knji­žev­no­sti i jezi­ku, etno­lo­gi­ja, etno­mu­zi­ko­lo­gi­ja, etno­­ko­re­o­lo­gi­ja, soci­jal­na antr­o­po­lo­gi­ja, isto­ri­ja (posebno društvena i us­me­­na istorija), stu­di­je umet­no­sti, reli­gi­je i kul­tu­re, kao i dru­ge sro­d­ne di­sci­pli­ne, uklju­ču­ju­ći i njiho­ve uza­jam­ne veze.


Fol­klo­ri­sti­ka pri­ma ruko­pi­se na srp­skom i engle­skom jezi­ku, a u dogo­vo­ru s ured­ni­štvom ruko­pis može biti i na nekom dru­gom slo­ven­skom ili svet­skom jezi­ku, sa rezi­me­i­ma na engle­skom ako je rad na srp­skom, odno­sno sa rezi­me­om na srp­skom ako je rad na nekom dru­gom jezi­ku.


Rado­vi mogu da sadr­že audio, video i foto­graf­sku doku­men­ta­ci­ju.


Fol­klo­ri­sti­ka izla­zi polu­go­di­šnje. Časo­pis ne napla­ću­je tro­ško­ve publi­ko­va­nja, a rado­vi se ne hono­ri­šu. Časo­pis obja­vlju­je i spe­ci­jal­ne temat­ske bro­je­ve o odre­đe­nim tema­ma koje ure­đu­je gost ured­nik.


Fol­klo­ri­sti­ka je indek­si­ra­na u doi­Fil i doi­Ser­bia repo­zi­to­ri­ju­mu i arhi­vi­ra­na u Digi­tal­nom repo­zi­to­ri­ju­mu Narod­ne bibli­o­te­ke Srbi­je.

 

 


Oba­ve­ze ured­ni­ka i redak­ci­je


Glav­ni ured­nik i redak­ci­ja su odgo­vor­ni za odlu­ku koji će član­ci biti obja­vlje­ni u Fol­klo­ri­sti­ci. Glav­ni ured­nik i čla­no­vi redak­ci­je ruko­vo­de se ure­đi­vač­kom poli­ti­kom vode­ći raču­na o zakon­skim pro­pi­si­ma koji se odno­se na kle­ve­tu, krše­nja autor­skih pra­va i pla­gi­ra­nje.


Glav­ni ured­nik zadr­ža­va dis­kre­ci­o­no pra­vo da pri­mlje­ne ruko­pi­se ne obja­vi ako se utvr­di da oni ne ispu­nja­va­ju rele­vant­ne stan­dar­de veza­ne za sadr­žin­ska i for­mal­na meri­la. Redak­ci­ja će oba­ve­sti­ti auto­re o tome da li je pri­hva­ti­la tekst za obja­vlji­va­nje u roku od mesec dana od datu­ma pri­je­ma ruko­pi­sa.


Glav­ni ured­nik, gost ured­nik i čla­no­vi redak­ci­je ne sme­ju ima­ti sukob inte­re­sa u vezi s ruko­pi­si­ma koje raz­ma­tra­ju za publi­ko­va­nje. Ako glav­ni ured­nik sma­tra da može doći do suko­ba inte­re­sa u vezi s postu­pa­njem s pri­mlje­nim ruko­pi­som, on na sebe pre­u­zi­ma izbor recen­ze­na­ta i dono­si sve odlu­ke veza­ne za ruko­pis. Glav­ni ured­nik i čla­no­vi redak­ci­je su dužni da bla­go­vre­me­no pri­ja­ve posto­ja­nje mogu­ćeg suko­ba inte­re­sa.


Glav­ni ured­nik, gost ured­nik i čla­no­vi redak­ci­je pro­ce­nju­ju misa­o­ni sadr­žaj ruko­pi­sa bez rasnih, pol­nih/rod­nih, ver­skih, etnič­kih ili poli­tič­kih pred­ra­su­da.


Ured­nik i čla­no­vi redak­ci­je ne sme­ju da kori­ste neo­bja­vljen mate­ri­jal iz pre­da­tih ruko­pi­sa bez izri­či­te pisa­ne dozvo­le auto­ra. Infor­ma­ci­je i ide­je izne­se­ne u pre­da­tim ruko­pi­si­ma mora­ju se čuva­ti kao pover­lji­ve i ne sme­ju se kori­sti­ti za sti­ca­nje lič­ne kori­sti.


Ured­ni­ci i čla­no­vi redak­ci­je pred­u­ze­će sve raz­bo­ri­te mere kako bi obez­be­di­li da recen­zen­ti osta­nu nepo­zna­ti auto­ri­ma pre, tokom i nakon pro­ce­sa vred­no­va­nja, i da auto­ri osta­nu nepo­zna­ti recen­zen­ti­ma do okon­ča­nja pro­ce­du­re recen­zi­ra­nja.

 

 


Obaveze autora


Auto­ri garan­tu­ju da ruko­pis pred­sta­vlja njihov ori­gi­na­lan dopri­nos, da nije pret­hod­no obja­vljen i da se ne raz­ma­tra za obja­vlji­va­nje na dru­gom mestu. Para­lel­na pre­da­ja istog ruko­pi­sa u više časo­pi­sa pred­sta­vlja krše­nje etič­kih stan­dar­da i isklju­ču­je ruko­pis iz raz­ma­tra­nja za obja­vlji­va­nje u Fol­klo­ri­sti­ci.


Auto­ri tako­đe garan­tu­ju da ruko­pis nije i neće biti obja­vljen na dru­gom mestu (posle obja­vlji­va­nja u Fol­klo­ri­sti­ci), na bilo kom jezi­ku, bez sagla­sno­sti ured­ni­ka i redak­ci­je.


Ako je posla­ti ruko­pis rezul­tat nauč­no­i­stra­ži­vač­kog pro­jek­ta ili je njego­va rani­ja ver­zi­ja izlo­že­na na sku­pu u vidu usme­nog saop­šte­nja (pod istim ili slič­nim naslo­vom), detalj­ni­ji poda­ci o pro­jek­tu, kon­fe­ren­ci­ji i dr. navo­de se u fusno­ti na počet­ku tek­sta. Rad obja­vljen rani­je u nekom časo­pi­su ne može biti pre­štam­pan u Fol­klo­ri­sti­ci.


Auto­ri su dužni da se pri­dr­ža­va­ju etič­kih stan­dar­da u ruko­pi­su koji su pre­da­li za obja­vlji­va­nje u Fol­klo­ri­sti­ci. Auto­ri potvr­đu­ju da čla­nak ne sadr­ži neo­sno­va­ne ili neza­ko­ni­te tvrd­nje i da ne krši pra­va tre­ćih lica. Izda­vač neće sno­si­ti zakon­sku odgo­vor­nost u slu­ča­ju bilo kakvih zah­te­va za nakna­du šte­te.

 

 


Stan­dar­di o refe­ri­sa­nju

 

Ruko­pis tre­ba da sadr­ži dovolj­no deta­lja i refe­ren­ci na osno­vu kojih će recen­zen­ti, a potom i čita­o­ci moći da pro­ve­re izne­te tvrd­nje. Namer­no izno­še­nje netač­nih tvrd­nji pred­sta­vlja krše­nje etič­kih stan­dar­da.


Auto­ri sno­se svu odgo­vor­nost za sadr­žaj pre­da­tih ruko­pi­sa i dužni su da pri­ba­ve sagla­snost za publi­ko­va­nje poda­ta­ka od svih lica uklju­če­nih u istra­ži­vanje.


Auto­ri koji žele da u rad une­su ilu­stra­ci­je, tabe­le ili dru­ge mate­ri­ja­le pret­hod­no obja­vlje­ne dru­gde, dužni su da za to pri­ba­ve sagla­snost nosi­la­ca autor­skih pra­va. Mate­ri­jal za koji takvi doka­zi nisu dosta­vlje­ni sma­tra­će se svo­ji­nom auto­ra.

 

 


Autor­stvo

 

Auto­ri su dužni da kao auto­re nave­du samo ona lica koja su znat­no dopri­ne­la sadr­ža­ju ruko­pi­sa, odno­sno dužni su da sva lica koja su znat­no dopri­ne­la sadr­ža­ju ruko­pi­sa nave­du kao auto­re. Ako su u bit­nim aspek­ti­ma istra­ži­vač­kog pro­jek­ta i pri­pre­me ruko­pi­sa uče­stvo­va­la i dru­ga lica koja nisu auto­ri, njihov dopri­nos tre­ba pome­nu­ti u napo­me­ni ili zahval­ni­ci.

 


 


Navo­đe­nje izvo­ra

 

Auto­ri su dužni da isprav­no citi­ra­ju izvo­re koji su bit­no uti­ca­li na njiho­vo istra­ži­va­nje i ruko­pis. Oba­ve­šte­nja dobi­je­na u pri­vat­nom raz­go­vo­ru ili pre­pi­sci s tre­ćim lici­ma, pri­li­kom recen­zi­ra­nja pri­ja­va pro­je­ka­ta ili ruko­pi­sa i slič­no, ne sme­ju se kori­sti­ti bez izri­či­te pisa­ne dozvo­le izvo­ra.

 

 


Pla­gi­ja­ri­zam

 

Pla­gi­ra­nje ‒ pre­u­zi­ma­nje tuđih ide­ja, reči ili dru­gih obli­ka stva­ra­lač­kog izra­ža­va­nja kao svo­jih ‒ pred­sta­vlja oči­gled­no krše­nje nauč­ne eti­ke. Pla­gi­ra­nje može da uklju­či krše­nje autor­skih pra­va, što je zako­nom kažnji­vo.

 

Pla­gi­jat obu­hva­ta sle­de­će:

 

 • doslov­no ili goto­vo doslov­no pre­u­zi­ma­nje ili hoti­mič­no para­fra­zi­ra­nje delo­va tek­sta dru­gih auto­ra bez jasnog uka­zi­va­nja na izvor ili bez obe­le­ža­va­nja pre­u­ze­tih frag­me­na­ta (na pri­mer, ko­ri­šće­njem navod­ni­ka);

 • pre­u­zi­ma­nje sli­ka ili tabe­la iz tuđih rado­va bez pra­vil­nog navo­đe­nja izvo­ra i/ili bez dozvo­le auto­ra ili nosi­la­ca autor­skih pra­­va.

Skre­će­mo pažnju auto­ri­ma da se svi ruko­pi­si temelj­no pro­ve­ra­va­ju da li su pla­gi­ja­ti.

 

Ruko­pi­si kod kojih posto­je jasni poka­za­te­lji da su pla­gi­ja­ti biće auto­mat­ski odbi­je­ni.

 

Ako se usta­no­vi da je rad koji je već obja­vljen u časo­pi­su Fol­klo­ri­sti­ka pla­gi­jat, rad će biti povu­čen u skla­du s pro­ce­du­rom opi­sa­nom u odelj­ku Poli­ti­ka povla­če­nja.

 

 


Sukob inte­re­sa

 

Auto­ri u radu tre­ba da uka­žu na finan­sij­ske ili dru­ge bit­ne suko­be inte­re­sa koji su mogli da uti­ču na izne­te rezul­ta­te ili inter­pre­ta­ci­je.

 

 


Gre­ške u obja­vlje­nim rado­vi­ma

 

Ako autor pro­na­đe važnu gre­šku ili netač­nost u obja­vlje­nom radu, oba­ve­zan je da odmah o tome oba­ve­sti ured­ni­ka ili izda­va­ča i da s njima sara­đu­je kako bi se rad povu­kao ili ispra­vio.

 

Pre­da­va­njem ruko­pi­sa auto­ri se oba­ve­zu­ju da će pošto­va­ti ured­nič­ku poli­ti­ku Fol­klo­ri­sti­ke.

 

 


Oba­ve­ze recen­ze­na­ta

 

Recen­zen­ti su dužni da u pisa­noj for­mi i zada­tim roko­vi­ma daju struč­nu i nepri­stra­snu recen­zi­ju o nauč­nim zaslu­ga­ma i vred­no­sti ruko­pi­sa.


Recen­zen­ti pro­ce­nju­ju da li su rado­vi uskla­đe­ni s pro­fi­lom časo­pi­sa, zna­čaj istra­ži­va­ne obla­sti i pri­me­nje­nih meto­da, ori­gi­nal­nost i nauč­nu rele­vant­nost poda­ta­ka izne­tih u ruko­pi­su, stil izla­ga­nja i opre­mlje­nost tek­sta nauč­nim apa­ra­tom.


Recen­zen­ti tre­ba da upo­zo­re ured­ni­ka ako ima­ju osno­va­ne sum­nje ili sazna­nja da su auto­ri mogli da pre­kr­še etič­ke stan­dar­de. Recen­zen­ti tre­ba da pre­po­zna­ju važne obja­vlje­ne rado­ve koje auto­ri nisu citi­ra­li i da upo­zo­re ured­ni­ka na znat­ne slič­no­sti izme­đu raz­ma­tra­nog ruko­pi­sa i bilo kog dru­gog obja­vlje­nog rada ili ruko­pi­sa koji je u postup­ku recen­zi­je u nekom dru­gom časo­pi­su, ako im je to pozna­to. Recen­zen­ti tako­đe tre­ba da upo­zo­re ured­ni­ka da je isti ruko­pis ponu­đen za obja­vlji­va­nje dru­gom časo­pi­su, ako im je to pozna­to.


Recen­zen­ti ne sme­ju ima­ti suko­bu u odno­su na istra­ži­va­nje, auto­re i/ili finan­si­je­rom istra­ži­va­nja. Ako posto­ji sukob inte­re­sa, recen­zen­ti mora­ju o tome odmah da oba­ve­ste ured­ni­ka.


Recen­zent koji sma­tra da nije mero­da­van da oce­ni istra­ži­va­nje o ko­me je reč u ruko­pi­su ili zna da ne može brzo da napi­še recen­zi­ju, tre­ba odmah o tome da oba­ve­sti ured­ni­ka. ­Recen­zi­ra­nje mora biti spro­ve­de­no na objek­ti­van način. Komen­ta­ri na račun lič­no­sti auto­ra su nepri­me­re­ni. Shva­ta­nja recen­ze­na­ta mora­ju se iska­za­ti jasno i pot­kre­pi­ti argu­men­ti­ma.


Ruko­pi­si posla­ti na recen­zi­ju mora­ju se tre­ti­ra­ti kao pover­lji­vi doku­men­ti.

 

Recen­zen­ti ne sme­ju da kori­ste neo­bja­vljen mate­ri­jal iz pre­da­tih ruko­pi­sa bez izri­či­te pisa­ne dozvo­le auto­ra. Poda­ci i ide­je izne­ti u pre­da­tim ruko­pi­si­ma čuva­će se kao pover­lji­vi i ne sme­ju se kori­sti­ti za sti­ca­nje lič­ne kori­sti.

 

 


Recen­zi­ra­nje

 

Pri­mlje­ni rado­vi pod­le­žu ano­nim­noj recen­zi­ji. Cilj recen­zi­je je da ured­ni­ku pomog­ne u odlu­či­va­nju, a u komu­ni­ka­ci­ji s auto­ri­ma ona može da im pomog­ne da pobolj­ša­ju kva­li­tet ruko­pi­sa.


Recen­zi­ra­nje u Fol­klo­ri­sti­ci je ano­nim­no i dobro­volj­no (nema ho­no­ra­ra). Sva­ki rad oce­nju­ju dva recen­zen­ta. Od recen­ze­na­ta se oče­ku­je da popu­nje­ne recen­zent­ske obra­sce vra­te u roku od 30 dana od datu­ma kad su pri­mi­li ruko­pis, da bi auto­ri mogli da budu oba­ve­šte­ni o pri­hva­ta­nju ili odbi­ja­nju rada u roku od dva mese­ca od tre­nut­ka pre­da­je ruko­pi­sa.


Izbor recen­ze­na­ta spa­da u dis­kre­ci­o­na pra­va ured­ni­ka. Recen­zen­ti mora­ju da pozna­ju oblast kojom se ruko­pis bavi; ne sme­ju biti iz iste insti­tu­ci­je kao autor, niti to sme­ju biti koa­u­to­ri koji su u sko­ri­je vre­me obja­vlji­va­li publi­ka­ci­je zajed­no s bilo kojim od auto­ra pod­ne­se­nog rada.


U glav­noj fazi recen­zi­ra­nja, ured­nik šalje pod­ne­se­ne rado­ve dvo­ji­ci struč­nja­ka u odgo­va­ra­ju­ćoj obla­sti. Recen­zent­ski obra­zac sadr­ži kon­trol­na pita­nja koja recen­zen­ti­ma poma­žu da obu­hva­ti sve aspek­te bit­ne za pri­hva­ta­nje ruko­pi­sa. U zavr­šnom delu obra­sca recen­zen­ti mora­ju da nave­du svo­ja zapa­ža­nja i pred­lo­ge kako da se pod­ne­ti ruko­pis pobolj­ša; oni se šalju auto­ri­ma bez navo­đe­nja ime­na recen­ze­na­ta.


Recen­zen­ti dela­ju neza­vi­sno jed­ni od dru­gih i nije im poznat iden­ti­tet dru­gih recen­ze­na­ta.


Ako odlu­ke recen­ze­na­ta nisu iste (pri­hva­će­no/odbi­je­no), glav­ni ured­nik može da odre­di dodat­ne recen­zen­te.


Ako mišlje­nja recen­ze­na­ta i dalje ne budu uskla­đe­na, glav­ni ured­nik, zajed­no s gostom ured­ni­kom ili s redak­ci­jom dono­si konač­nu odlu­ku bez kon­sul­to­va­nja dodat­nih recen­ze­na­ta.


Tokom postup­ka recen­zi­ra­nja ured­nik može da zah­te­va od auto­ra da dosta­ve dodat­ne infor­ma­ci­je (uklju­ču­ju­ći i pri­mar­ne podat­ke), ako su one potreb­ne za dono­še­nje suda o nauč­nom dopri­no­su ruko­pi­sa. Ovaj mate­ri­jal se čuva kao pover­ljiv i ne sme se kori­sti­ti za sti­ca­nje lič­ne kori­sti.


Redak­ci­ja je dužna da obez­be­di raz­bo­ri­tu kon­tro­lu kva­li­te­ta recen­zi­ja. Ako auto­ri osno­va­no ospo­ra­va­ju recen­zi­je, s poseb­nom pažnjom tre­ba obez­be­di­ti da recen­zi­je budu objek­tiv­ne i da ima­ju viso­ke aka­dem­ske stan­­dar­de. Ako se posum­nja u objek­tiv­nost ili kva­li­tet recen­zi­je, odre­di­­će se dodat­ni recen­zen­ti.

 


 


Pro­ce­du­re za raz­re­ša­va­nje nee­tič­kih postu­pa­ka


Sva­ko, bilo kada, može da oba­ve­sti ured­ni­ke i/ili redak­ci­ju o mogu­ćem nee­tič­kom pona­ša­nju ili o bilo kojoj vrsti nepra­vil­no­sti tako što će dosta­vi­ti potreb­ne infor­ma­ci­je/doka­ze za pokre­ta­nje ispi­ti­va­nja.

 

Ispi­ti­va­nje

 

Ured­nik odlu­ču­je o pokre­ta­nju postup­ka ispi­ti­va­nja čija je svr­ha pro­ve­ra izne­tih činje­nič­kih doka­za.


Tokom ispi­ti­va­nja, svi doka­zi sma­tra­će se pover­lji­vim i biće pre­do­če­ni samo onim lici­ma koja su direkt­no uklju­če­na u postu­pak.


Okri­vlje­ni­ma će uvek biti omo­gu­će­no da odgo­vo­re na optu­žbe izne­te pro­tiv njih.


Ako se na kra­ju ispi­ti­va­nja usta­no­vi da je zai­sta došlo do nepra­vil­no­sti, pro­ce­ni­će se da li ih tre­ba oka­rak­te­ri­sa­ti kao manji pre­kr­šaj ili gru­bo krše­nje etič­kih stan­dar­da.

 

Manji pre­kr­šaj


Manji pre­kr­šaj reša­va­će se direkt­no s lici­ma koja su pre­kr­šaj uči­ni­la, bez uklju­či­va­nja tre­ćih lica, npr.:

 

 • oba­ve­šta­va­njem auto­ra/recen­ze­na­ta da je došlo do manjeg pre­kr­ša­ja koji je pro­is­te­kao iz nera­zu­me­va­nja ili pogre­šne pri­me­ne aka­dem­skih stan­dar­da;

 • ​pismo upo­zo­re­nja auto­ru/recen­zen­tu u vezi s manjim pre­kr­ša­jem.

 

Gru­bo krše­nje etič­kih stan­dar­da


Glav­ni ured­nik u sarad­nji s redak­ci­jom i, ako je to potreb­no, gru­pom struč­nja­ka, odlu­ču­je o mera­ma koji će pred­u­ze­ti na osno­vu dostup­nih doka­za. Mogu­ći isho­di mogu biti sle­de­ći (mogu se pri­me­nji­va­ti poje­di­nač­no ili kom­bi­no­va­no):

 

 • obja­vlji­va­nje zva­nič­nog saop­šte­nja ili uvod­ni­ka u kom se opi­su­je slu­čaj krše­nja etič­kih stan­dar­da;

 • sla­nje slu­žbe­nog oba­ve­šte­nja ruko­vo­di­o­ci­ma ili poslo­dav­ci­ma auto­ra/recen­zen­ta;

 • zva­nič­no povla­če­nje obja­vlje­nog rada iz časo­pi­sa u skla­du s pro­ce­du­rom povla­če­nja obja­vlje­nih rado­va (v. dalje);

 • zabra­na auto­ri­ma da tokom odre­đe­nog peri­o­da šalju rado­ve u časo­pis;

 • upo­zna­va­nje rele­vant­nih struč­nih orga­ni­za­ci­ja ili nad­le­žnih or­ga­na sa slu­ča­jem kako bi mogli da pre­du­zmu dalju istra­gu i mere.


​Pri­li­kom raz­re­ša­va­nja nee­tič­kih postu­pa­ka, redak­ci­ja časo­pi­sa će se ruko­vo­di­ti sme­r­ni­ca­ma i pre­po­ru­ka­ma Odbo­ra za eti­ku u izda­va­štvu (Com­mit­tee on Publi­ca­tion Ethics – COPE): http://publicationethics.org/resources.

 

 


Povla­če­nje obja­vlje­nih rado­va

 

Povla­če­nje rada zah­te­va­ju zakon­ska ogra­ni­če­nja izda­va­ča, nosi­la­ca autor­skih pra­va ili auto­ra, povre­de pro­fe­si­o­nal­nog etič­kog kodek­sa, ka­kve su pre­da­ja ruko­pi­sa na više mesta, lažne tvrd­nje o autor­stvu, pla­gi­jat, mani­pu­la­ci­je poda­ci­ma u cilju pre­va­re i dru­gi sli­čni grubi pre­kr­šaji. U nekim slu­ča­je­vi­ma rad se može povu­ći kako bi se ispra­vi­le naknad­no uoče­ne gre­ške u ruko­pi­su ili obja­vlje­nom radu. Glav­ni raz­log za po­vla­če­nje ili opo­ziv ruko­pi­sa je da se ispra­ve gre­ške i time saču­va inte­gri­tet nau­ke, a ne da se kazni autor.

 

Stan­dar­de za pro­ce­du­ru povla­če­nja rado­va odre­di­la su bibli­o­teč­ka i nauč­na tela, a ista prak­sa je usvo­je­na i u Fol­klo­ri­sti­ci: u elek­tron­skoj ver­zi­ji oba­ve­šte­nja o povla­če­nju, nači­ni se link pre­ma ori­gi­nal­nom član­ku. U elek­tron­skoj ver­zi­ji ori­gi­nal­nog član­ka uspo­sta­vlja se link ka oba­ve­šte­nju o povla­če­nju, gde se jasno nazna­ča­va da je čla­nak povu­čen. Povu­če­ni čla­nak se čuva u izvor­noj for­mi, ali s vode­nim žigom na PDF doku­men­tu, na sva­koj stra­ni­ci, koji uka­zu­je da je čla­nak „opo­zvan“ (“retrac­ted”).

 

 


Otvo­re­ni pri­stup

 

Časo­pis Fol­klo­ri­sti­ka je dostu­pan u reži­mu otvo­re­nog pri­stu­pa. Član­ci obja­vlje­ni u časo­pi­su mogu se bes­plat­no pre­u­ze­ti sa saj­ta časo­pi­sa (www.fol­klo­ri­sti­ka.org­, www.fol­klo­ri­stics.org­) i kori­sti­ti u skla­du s li­cen­­com Cre­a­ti­ve Com­mons Autor­stvo-Neko­mer­ci­jal­no-Bez pre­ra­da 3.0 Srbi­ja (CC BY-NC-ND 3.0 RS)

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.en_US

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/legalcode.sr-Cyrl

 

Časo­pis Fol­klo­ri­sti­ka ne napla­ću­je nakna­du za obja­vlji­va­nje čla­na­ka.

 

 


Samo­ar­hi­vi­ra­nje

 

Časo­pis Fol­klo­ri­sti­ka omo­gu­ća­va auto­ri­ma da obja­vlje­nu ver­zi­ju u PDF for­ma­tu polo­že u insti­tu­ci­o­nal­ni repo­zi­to­ri­jum i neko­mer­ci­jal­ne baze poda­ta­ka, ili da je obja­ve na lič­nim veb stra­ni­ca­ma (uklju­ču­ju­ći i dru­štve­ne mre­že kao što su Rese­ar­chGa­te, Aca­de­mia.edu­ itd.) i/ili na saj­tu insti­tu­ci­je u kojoj su zapo­sle­ni, a u skla­du s odred­ba­ma licen­ce Cre­a­ti­ve Com­mons Autor­stvo-Neko­mer­ci­jal­no-Bez pre­ra­da 3.0 Srbi­ja (CC BY-NC-ND 3.0 RS), u bilo koje vre­me nakon publi­ko­va­nja. Pri tome se mora­ju nave­sti izda­vač, kao nosi­lac autor­skih pra­va, i izvor ruko­pi­sa (pun bi­bli­o­graf­ski poda­tak ori­gi­nal­ne publi­ka­ci­je: auto­ri, naslov član­ka, na­slov časo­pi­sa, godi­na, broj sve­ske, stra­ne), a mora se nave­sti i iden­ti­fi­ka­tor digi­tal­nog objek­ta ‒ DOI obja­vlje­nog član­ka u for­mi HTML lin­ka.

 

 


Autor­ska pra­va

 

Na izda­va­ča se pre­no­se sle­de­ća neis­klju­či­va pra­va na ruko­pis, uklju­ču­ju­ći i dodat­ne mate­ri­ja­le, i sve delo­ve, izvo­de ili ele­men­te ruko­pi­sa:

 

 • pra­vo da repro­du­ku­je i distri­bu­i­ra ruko­pis u štam­pa­nom obli­ku, uklju­ču­ju­ći i štam­pa­nje na zah­tev;

 • pra­vo na štam­pa­nje prob­nih pri­me­ra­ka, reprint i spe­ci­jal­nih iz­­da­nja ruko­pi­sa;

 • pra­vo da ruko­pis pre­ve­de na dru­ge jezi­ke;

 • pra­vo da ruko­pis repro­du­ku­je kori­ste­ći foto­me­ha­nič­ka ili slič­na sred­stva, uklju­ču­ju­ći, ali ne ogra­ni­ča­va­ju­ći se na foto­ko­pi­ra­nje, i pra­vo da distri­bu­i­ra ove kopi­je;

 • pra­vo da ruko­pis repro­du­ku­je i distri­bu­i­ra elek­tron­ski ili optič­ki kori­ste­ći sve nosi­o­ce poda­ta­ka ili medi­ja za pohra­nji­va­nje, a naro­či­to u mašin­ski čitlji­voj/digi­ta­li­zo­va­noj for­mi na nosa­či­ma poda­ta­ka kao što su hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), mini disk, tra­ke s poda­ci­ma, i pra­vo da repro­du­ku­je i di­stri­bu­i­ra ruko­pis s tih pre­no­sni­ka poda­ta­ka;

 • pra­vo da saču­va ruko­pis u baza­ma poda­ta­ka, uklju­ču­ju­ći i onlajn baze poda­ta­ka, kao i pra­vo pre­no­sa ruko­pi­sa u svim teh­nič­kim si­ste­mi­ma i reži­mi­ma;

 • pra­vo da ruko­pis uči­ni dostup­nim jav­no­sti ili zatvo­re­nim gru­pa­ma kori­sni­ka na osno­vu poje­di­nač­nih zah­te­va za upo­tre­bu na mo­ni­to­ru ili dru­gim čita­či­ma (uklju­ču­ju­ći i čita­če elek­tron­skih knji­ga), i u štam­pa­noj for­mi za kori­sni­ke, bilo putem inter­ne­ta, onlajn ser­vi­sa, ili putem inter­nih ili eks­ter­nih mre­ža.

 

Auto­ri i tre­ća lica koji žele da kori­ste čla­nak na nači­ne koji nisu obu­hva­će­ni licen­com Cre­a­ti­ve Com­mons Autor­stvo-Neko­mer­ci­jal­no-Bez pre­ra­da 3.0 Srbi­ja (CC BY-NC-ND 3.0 RS), mora­ju zatra­ži­ti pisa­nu dozvo­lu izda­va­ča. Zah­te­ve za takvu upo­tre­bu član­ka tre­ba posla­ti u pisa­noj for­mi na adre­su izda­va­ča (Udru­že­nje fol­klo­ri­sta Srbi­je, Bir­ča­ni­no­va 24, 11000 Beo­grad), kao i na e-poštu ured­ni­ka Fol­klo­ri­sti­ke: fol­klo­ri­stika.ufs@gmail.com.

 

 


Odri­ca­nje odgo­vor­no­sti

 

Izne­se­ni sta­vo­vi u obja­vlje­nim rado­vi­ma ne izra­ža­va­ju sta­vo­ve ured­ni­ka i čla­no­va redak­ci­je časo­pi­sa Fol­klo­ri­sti­ka. Auto­ri pre­u­zi­ma­ju prav­nu i moral­nu odgo­vor­nost za ide­je izne­te u svo­jim rado­vi­ma. Izda­vač neće sno­si­ti odgo­vor­nost u slu­ča­ju ispo­sta­vlja­nja bilo kakvih zah­te­va za obe­šte­će­nje. Izda­vač neće biti prav­no odgo­vo­ran u slu­ča­ju bilo kakvih zah­te­va za nadok­na­du.