| СР | SR | EN |

Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса

Human Images on Gravestones in the Area of Ras


Фолклористика 2/1 (2017): 81‒98​
Аутор: Александра Попин
Текст: PDF

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.5

 

У раду ће бити говора о реалистичким ликовним представама портрета покојника на усадницима „грчких“ гробаља у селима Доње и Горње Штитаре и Балетиће. На основу досадашњих етнографских, антрополошких, фолклористичких истраживања и налаза из области историје уметности, може се рећи да примери којима смо се бавили у већој мери кореспондирају са традиционалном културом него са хришћанском традицијом. Најбољи пример за то јесу усадници на којима је човек приказан уз помоћ крста, при чему је, по свему судећи, реч о народном крсту. Овако приказан покојник истовремено је и назнака колективног претка са којим ће се покојник након „одлетања“ у загробни живот сјединити. На портретима је важан и приказ отворених очију, који упућује на ускрснуће покојника, али и на заштиту гроба и покојника од урока. Занимљиво је истаћи чињеницу да је мањи број усадника који експлицитно показују да је реч о покојницама. Сматрамо да је рехабилитација изучавања ликовних представа на старим надгробницима значајна не само за средњовековни фолклор у целини већ и за евентуалне фолклорне рефлексе у животу човека данашњице.
Кључне речи: усадници, грчко гробље, Рас, портрет, покојник, народни крст, очи, урок, ускрснуће, жена

 

This paper deals with realistic art images of the deceased on gravestones of “Greek” cemeteries in villages Donje Stitare, Gornje Stitare and Baletice. Based on former ethnographic, anthropological, folklore and art history findings, we can say that the examples we dealt with correspond more with traditional culture than with Christian tradition. The best illustration of that are gravestones where a man is depicted with a cross, which is apparently a folk cross. A deceased represented in such a way simultaneously indicates to the collective ancestor with whom the departed will unite after flying into the afterlife. What is also relevant on the portraits is the display of open eyes, which suggests the “resurrection” of the deceased as well as the protection of the grave/the deceased from evil spells. It is interesting to point out that only a small number of gravestones explicitly indicate to deceased women. We believe that it would be of significance to rehabilitate the studies of art images on old gravestones not only for medieval folklore as a whole, but also for possible folkloristic reflections in the life of people today.
Key words: gravestones, Greek cemetery, Ras, portrait, deceased, folk cross, eyes, evil spell, resurrection, woman