| СР | SR | EN |

Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction

Баладе о убиству на енглеском језику: Од усмене традиције до криминалистичког жанра


Фолклористика 2/1 (2017): 7‒18
Аутор: УрошТомић
Текст: PDF

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.1 

 

This paper presents a brief overview of the dynamics between the oral and written (printed) traditions in British literature in the period between the 17th and 19th centuries, with special emphasis given to first printings of British and Irish murder ballads. Exploring the early printing concepts of “ballad sheets” through analytical reading of specific texts the article on the one hand strives to point out the early roots of crime fiction in British literature (e.g. thematic sensationalism and lurid illustrations) while on the other attempting to shed light on the interaction of various elements of oral and written culture. By mapping out the connections between the patterns of oral tradition (melody, meter, public performance) and new forms of printed text, the goal is to show that ballad sheets, although representing first instances of periodicals still aim to maintain and transmit earlier oral poetic forms. 
Keywords: murder ballad, oral tradition, ballad sheet, early printing, British lyric, Irish lyric

 

Рад представља сажет осврт на динамику усмене и писане (штампане) традиције у британској књижевности у периоду између 17. и 19. века, с посебним нагласком на штампаним записима енглеских и ирских балада о убиству. Испитујући ране штампане концепте баладних листова критичким читањем појединачних записа, аутор с једне стране упућује на почетке криминалистичког жанра у британској књижевности (нпр. сензационализам у тематици и цртежу), а с друге осветљава узајамно дејство различитих елемената усмене и писане културе. Указујући на везе између усмене традиције и нових облика (штампаног) текста (мелодија, метрика, контекст јавног извођења песама), аутор настоји да покаже како баладни листови, иако представљају рани периодички материјал, и даље имају за циљ одржавање и преношење усмених песничких облика.
Кључне речи: баладе о убиству, усмена традиција, баладни листови, рана штампа, британска лирика, ирска лирика