| СР | SR | EN |

„Највећа је жалост за братом“: О тексту и о мелодији

“The greatest Grief is that for a Brother”: About Text and Melody


Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39
Аутори: Јелена Јовановић и Зоја Карановић
Текст: PDF

https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.2 

 

Рад се бави народном песмом којој је Вук Караџић дао наслов Найвећа е жалостъ за братомъ, чиме је наговестио њен садржај. Варијантни запис публикован је тек 1973, а најстарији запис мелодије песме објављен је 1931. године. У раду се испитују начини и поступци градње песме имајући у виду њене варијанте, прву лирску и другу која кореспондира с херојском позадином описаног догађаја и грађена је према узорима јуначке епике, али се може довести у везу и с тужбаличком традицијом како на плану текста, тако и на плану мелодије. У чланку је такође показано да су текстуална, музичка и жанровска компонента у варијантама ове песме у међусобном складу, да се потврђују и допуњавају.
Кључне речи: српске народне песме, породична песма, тужбалица, ламент, јуначка песма, интонациони модел, динарски варијетет епског певања

This paper is dedicated to the examination of the folk song published by Vuk Karadžić in 1815, entitled: Найвећа е жалостъ за братомъ (The greatest grief is that for a brother). The second variant of the song was published in 1973. The melody has been noted down for the first time in 1931, and there are also few other versions of melodies recorded in the mid-20th and later in the 20th century. In this study the authors look at the principles of the song building through the analyses of its textual and melodic elements. It has been confirmed that on the level of the content it is a family lyric song. It is shown that both levels of the song (lyric and melodic) correspond to heroic background; besides, these variants both in content and in melody aspect can be connected with the lamenting tradition.
Key words: Serbian folk songs, family songs, dirge, lament, heroic song, intonational model, epic (gusle) singing in the Dinaric region