| СР | SR | EN |

1/2 (2016)


ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

 

TEMAT: ФОЛКЛОРНИ ПЕЈЗАЖ ГРОБЉА (ур. Биљана Сикимић)
Биљана Сикимић, Фолклорни пејзаж гробља 7‒8
Бојан Ристић, Једна сахрана у Књажевцу 1969. године: студија случаја 9‒26
Monika Huțanu, Annemarie Sorescu-Marinković, Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji 27‒42
Biljana Sikimić, Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici 43‒63
Ана Вукмановић, Оживљени пејзаж гробља: концептуализације смрти у усменој лирици 65‒82
Кристина Митић, С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи 83‒96

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Весна Ђукић и Зоја Карановић
, Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока 99‒104
Дијана Реџић и Маја Јамаковић, Об­ред­ни оп­хо­ди и обичаји у Гр­де­ли­ци 105‒114

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ 
Зоја Карановић, Жан­ров­ско-по­е­тич­ка ис­тра­жи­ва­ња оно­стра­ног све­та 117‒121
Марина Младеновић Митровић, Померање маргине 122‒124
Биљана Сикимић, Женска биографска прича 125‒126
Данијела Поповић Николић, Прочитати слику у дрвету 127‒131

ХРОНИКА
Даница Јовић, Че­твр­ти ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп о фол­кло­ру (Са­вре­ме­на срп­ска фол­кло­ри­сти­ка IV, 7–8. ок­то­бар 2016, Па­ле) 135‒137