| СР | SR | EN |

„Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу

Singing in the Sirinić District


Фолклористика 3/1 (2018): 149‒164
Аутор: Мирјана Закић 
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.7

 

Теренска истраживања музичкофолклорног материјала на територији Сиринићке жупе, обављана од 13. до 20. октобра 2017. године, потврдила су очуваност разних вокалних жанрова у народној меморији (који су до шездесетих и седамдесетих година 20. века били део обредног живота српске заједнице на овом простору), као и опстанак значајног дела вокалних и вокално-инструменталних форми у „живој“ извођачкој пракси. Из обимне и веома разноврсне етнографске и музичке грађе из српске народне праксе у фокусу овог прилога нашле су се само поједине забележене песме (прецизније – текстови песама), које су извођене у склопу лазаричког обреда, током производних делатности и приликом разних сеоских окупљања и празновања.
Кључне речи: Сиринићка жупа, лазарке, лирске песме, поетски текстови

 

This paper presents a part of ethnographic and musical-folklore material recorded in the Sirinić district (one of the four districts of the Šar-mountain region) during the fieldwork conducted from 13th to 20th October 2017. For this contribution, the author has selected only a few songs (the lyrics of the songs), performed on the St. Lazarus day, during the productive activities and various rural gatherings and celebrations.
Keywords: Sirinić district, “lazarke”, lyric songs, poetic texts