| СР | SR | EN |

Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању

Fieldwork Research of Zaplanje


Фолклористика 3/1 (2018): 173‒183
Аутор: Данијела Поповић Николић
Текст: PDF

 

Пројекат Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања реализован је од маја до децембра 2016. године у организацији Филозофског факултета Универзитета у Нишу, уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Пројекат је био усмерен ка прикупљању свих жанрова усмене књижевности (поезије, прозе, кратких говорних облика), али и других елемената традицијске културе (обичаји везани за годишњи и животни циклус, народна метеорологија, народна веровања и медицина) и усмене историје. Добијена грађа депонована је у дигиталној бази пројекта и делом представљања на интернету (http://projekti.filfak.ni.ac.rs/stiutz/).
Кључне речи: теренска истраживања, фолклор, усмена књижевност, нематеријално културно наслеђе, традиција, Заплање

 

This paper presents a project “Contemporary Fieldwork Research of Oral Tradition of Zaplanje”, which took place in 2016, as a collaboration between researchers from the University of Niš and Novi Sad, Institute of Balkan Studies, Institute for Literature and Arts (Serbia), and the University of Reading (UK). The project was primarily aimed at collecting all genres of oral literature (poetry, prose, short speech forms) and data about other elements of intangible cultural heritage of Zaplanje (southeastern Serbia). The collection includes interviews (audio and video records), photographs, manuscripts and printed materials. The archive is partially available online (http://projekti.filfak.ni.ac.rs/stiutz/). It is linked to the existing electronic databases oriented on the preservation of intangible cultural heritage, which are available for researchers in different areas, such as ethnolinguistics, dialectology, ethnology, anthropology, sociology.
Keywords: fieldwork, folklore, oral literature, intangible heritage, tradition, Zaplanje