| СР | SR | EN |

„Не чуди се пијаном, ружном и немој украсти“: веровања у вези са трудноћом, рођењем и болестима малог детета

“Do Not Wonder at the Drunk and Ugly, and Do Not Steal“: Beliefs Related to Pregnancy, Childbirth and Healthcare of Children


Фолклористика 3/1 (2018): 165‒171
Аутор: Зоја Карановић
Текст: PDF

 

Зоја Карановић и Весна Катић боравиле су на терену у шајкашким селима у неколико наврата 1987, 1988. и 1989. године. Том приликом бележиле су различита веровања, обреде и песме, што се као књига припрема за штампу. Овде су представљена веровања у вези сa трудноћом, рођењем и лечењем мале деце, која су забележена од баба Јованке из Госпођинаца, Јованке Крњетин из Надaља, Леоне из Ђурђева, Милета и Спасе Пураћ из Надaља, Љубинке Степанов из Госпођинаца и Мирославе Мијоков из Гардиноваца. Хвала им!
Кључне речи: веровања, трудноћа, рођење детета, теренско истраживање, Шајкашка

 

During the field research in the Šajkaška region (Northern Serbia) in 1997, 1988 and 1998, Zoja Karanović and Vesna Katić recorded beliefs, customs and folk songs. For this contribution, the author has selected beliefs related to pregnancy, childbirth, narratives of customs and traditional healing rituals related to childcare. Material have been recorded from Leona from Đurđevo, Jovanka and Ljubinka Stepanov from Gospođinci, Jovanka Krnjetin, Mile and Spasa Purać from Nadalj and Miroslava Mijokov.
Keywords: folk beliefs, pregnancy, childbirth, protection, field research, Šajkaška