| СР | SR | EN |

ТЕМАТ: МАКЕДОНСКА ФОЛКЛОРИСТИКА У ФОКУСУ: СЛИКЕ СВЕТА – ТРАДИЦИОНАЛНИ И САВРЕМЕНИ ФОЛКЛОР У ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТУ

MACEDONIAN FOLKLORISTICS IN FOCUS: PICTURES OF THE WORLD - TRADITIONAL AND CONTEMPORARY FOLKLORE IN INTERDISCIPLINARY CONTEXT


Фолклористика 5/2 (2020)

Уредник темата: Лидија Стојановиќ

 

Лидија Стојановиќ, Слике света – традиционални и савремени фолклор у интердисциплинарном контексту 9–14
Oksana Mykytenko, Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice 15–38
Катица Ќулавкова, Лиминални културни обрасци (македонската парадигма на 19 век) 39–51
Никос Чаусидис, Жена и ромб: По повод позата на нозете на Богородица во Оплакувањето Христово од Нерези 53–89
Анџела Грубер, Митот за создавање на светот од телото на прасуштеството–компаративна анализа со акцент на примерите од Македонија 91–121
Ермис Лафазановски, Македонската фолклористика во 21 век 123–129 
Кристина Димовска, Интермедијална трансференција на мономитот во избор на видео-игри од жанрот RPG 131–149