| СР | SR | EN |

Македонската фолклористика во 21 век 

Macedonian Folklore in the 21 st Century


Фолклористика 5/2 (2020): 123–129
Аутор: Ермис Лафазановски
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.6

 

 

Дебатите кои се водат во рамките на светската фолклористика, поврзани со сопствениот предмет на истражување, методологијата и теоријата, не ја одминуваат ниту македонската фолклористика која во почетните декади на дваесет и првиот век, обидувајќи се да држи чекор со најновите истражувања, се наоѓа во процес на обид за „освежување“ на сопствената наука, наоѓајќи инспирација во сродните хуманистички дисциплини. Во таа насока македонската фолклористика се обидува својата теорија и методологија да ја претстави како збир од претходните богати искуства произлезени од истражувањата во втората половина на дваесеттиот век и новите тенденции.
Клучни зборови: фолклористика, идентитет, методологија, теорија, македонска фолклористика

 

Дебате које се воде у оквирима светске фолклористике, повезанe с њеним предметом истраживања, методологијом и теоријом, не мимоилазе ни македонску фолклористику која се у првим деценијама 21. века, покушавајући да иде у корак с најновијим истраживањима, налази у процесу настојања да „освежи“ властиту науку, и налази надахнуће у сродним хуманистичким дисциплинама. У том смислу македонска фолклористика се труди да своју теорију и методологију представи као збир претходних богатих искустава која произлазе из истраживања у другој половини 20. века и нових тенденција.
Kључне речи: фолклористика, идентитет, методологија, теорија, македонска фолклористика

 

For the last twenty years, folklore research seems to be living on its own inertia, originating from the 20th century, and moving along the narrow path between the crisis of its own identity and new opportunities caused by radical lifestyle changes since the beginning of the 21th century, due to which folklore research changes its own scientific structure, theory and subject of research. Macedonian folklore is experiencing the same “turmoil”, so in this context the main question that arises is which turn to take at the next crossroads.
Keywords: folkloristics, identity, methodology, theory, Macedonian folkloristics