| СР | SR | EN |

Митот за создавање на светот од телото на прасуштеството–компаративна анализа со акцент на примерите од Македонија

The Myth of World Creation from the Body of Primal Being – A Comparative Analysis, with an Emphasis on Macedonian Sources


Фолклористика 5/2 (2020): 91–121
Аутор: Анџела Грубер
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.5

 

 

Во фокусот на истражувањето се митовите за создавањето на светот од телото на некое прасуштество во кои разните негови телесни делови се врзуваат со настанокот на одделни космички елементи. Овој тип космогониски митови се јавува во бројни култури и тоа во разни географски подрачја на светот и разни историски периоди, проследени со одредени специфичности.  Во нив убивањето или жртвувањето на ова суштество го реализираат разни ликови (од категоријата прв човек, културен херој итн.) кои се борат со чудовиштето, го убиваат и од деловите на неговото тело го градат светот. Транспонирањето на елементите во овие космогониски митови се одвива од сферaта на микрокосмосот кон макрокосмосот. Аналогии се јавуваат во бројни примери од светската митологија, а воедно и од Балканскиот Полуостров. Целите на истражувањето се: откривање и реконструкција на локалните варијанти на посочените космогониски митови во народната книжевност од територијата на Македонија, при што акцентот ќе биде ставен на неговите манифестации во вербалниот медиум. Покрај тоа ќе бидат споменати и останатите негови медиумски манифестации – во ликовниот медиум и во обредните традиции проследено со нивно компарирање со соодветните варијанти во рамките на индоевропскиот ареал и пошироко. Преку компаративниот метод ќе бидат опфатени: дејствието, митските ликови, нивните функции, заемните односи, употребениот систем на симболи и метафори и.т.н., Истражувањето е конципирано интердисцплинарно со вклучување на граѓа, концепти и методолошки пристапи на повеќе научни дисциплини.
Клучни зборови: мит, космогонија, космогониски елементи, македонски фолклор, ламја, прасуштество, Св. Ѓорѓи, жртвување

 

This type of creation myth appears in a vast number of cultures located at the various regions across the world, and is also dispersed across diverse historical periods. In the introductory part of the paper selected samples from world mythologies are being presented: Ymir, Purusha, Gayomard, etc. Traces of the myth have been recorded in folk literature, visual arts and ritualistic traditions of Macedonia, as well as in those of surrounding areas.

To reconstruct these aspects, we utilized cases from Macedonian folklore which employ storyline about hero-demiurge who kills and dismembers the monster – lamja (dragon). In the process of integration of the elements pertaining to our examples into the structure of basic creation myth of primal being, comparative analysis of characters, plot and other components has been applied. The analysis helped to discern the remnants of the original myth in plots of Macedonian specimens.

 It has been confirmed, at the level of characters, that lamja from Macedonian sources shows resemblance to pancosmic sacrifice from other sources, sharing following traits: it is female or androgynous; has demonic features associated with the rulers of water or underground domains; has multiplied body parts, gigantic proportions and macrocosmic attributes implying that her body subsumes three layers of the universe. The presence of mythical heroes in Macedonian sources has been identified and determined. Regardless of whether they are saints or local heroes, it appears that the persona who executes acts and functions similar to demiurge in other sources supports or completely performs the act of cosmogony. Congruence has also been attested concerning the relation of microcosmic to macrocosmic elements: out of the upper body parts (head, eyes, hair) the water surfaces, fluids and overgrowth have been created.

It should be notified that this research is far from being exhausted. There is a vast array of sources in folklore tradition of Macedonia and neighbouring regions that could be, through results of similar analysis, included in a database we strived to establish.
Keywords: myth, cosmogony, creation myth, cosmogonic elements, Macedonian folklore, lamja, primal being, St. George, sacrifice

 

Dieser Mythos ist in zahlreichen Kulturen anzutreffen, die in unterschiedlichen Regionen der Welt und unterschiedlichen Zeiträumen bestehen. Einige Beispiele aus der Mythologie weltweit haben wir am Anfang genannt: Ymir, Purusha, Gayomard usw. Spuren dieses Mythos sind bisher auch in der Volksliteratur, den künstlerischen Darstellungen und Ritualen in Mazedonien erschlossen worden. Bei der Rekonstruktion dieser Aspekte haben wir uns ein Beispiel aus der mazedonischen Folklore angeschaut, in welchem sich das Sujet über die Tötung und das Zerlegen eines Ungeheuers (des Drachen) vom Helden – Demiurg befindet.

Bei dem Integrieren der Einzelheiten unseres Beispiels in die Struktur des grundlegenden Mythos haben wir die komparative Analyse auf unterschiedlichen Ebenen eingesetzt: Ebene der Gestalten, Geschehen und anderer Elemente, die in unser Beispiel vorkommen. Dadurch hat sich die Möglichkeit ergeben die Reste dieses ursprünglichen grundlegenden Mythos in mazedonischer Handlung einzusehen.

Es hat sich auf der Ebene der Gestalten gezeigt, dass unser Drache und die pankosmischen Opfer viele Gemeinsamkeiten haben: das weibliche/das duale Geschlecht, ihre dämonischen Besonderheiten als Herrscher der Wasseroberflächen und der unterirdischen Oberflächen, die multiplizierten Körperteile, die Riesengröße, und die makrokosmischen Besonderheiten, die sich auf die drei in ihren Körpern auftretenden Schichten des Universums (Untergrund, Oberfläche und Himmel) beziehen. Außerdem kam auch der mythische Held in mazedonischer Handlung zur Einsicht. Egal ob er ein Heiliger oder ein lokaler Held ist, führt er die gleichen Aktionen des Demiurgen durch und damit fördert er teilweise oder im Ganzen den kosmogonischen Akt.

Übereinstimmungen sind auch im Verhältnis mikrokosmische – makrokosmische Elemente offensichtlich. Hier sind aus den oberen Teilen des Körpers (Kopf, Augen, Haare) allgemeinhin die Wasseroberfläche, andere Flüssigkeiten und Pflanzen entstanden.

Zum Schluss wollen wir auch hervorheben, dass unsere Leistung gar nicht abgeschlossen ist. In der mazedonischen Folklore und deren Umgebung befinden sich auch andere zahlreiche Beispiele, die wir mit Hilfe konformer Analyse zu dieser von uns etablierten Basis ergänzen könnten.
Schlüsselwörter: Mythos, Kosmogonie, kosmogonische Elemente, mazedonische Folklore, Drache, Urwesen, St. Georg, Opferung

 

Овај мит се јавља у великом броју култура лоцираних у разним географским регијама у свету, као и у разним историјским периодима. У уводном делу су представљени одабрани примери из светске митологије: Имир, Пуруша, Гајомард и др. Трагови овог мита су забележени у народној књижевности, ликовним представама и обредним традицијама на подручју Македоније, као и у њеном непосредном окружењу.

У реконструкцији ових аспеката послужили смо се примерима из македонског фолклора у којима је заступљен сиже о јунаку демијургу који убија и распарчава чудовиште – ламју. У поступку интегрисања елемената из наших примера у структуру основног космогонијског мита о прабићу послужили смо се компаративном анализом ликова, радње и других елемената садржаних у македонским примерима. Ова анализа је помогла да се уоче остаци изворног мита у радњи приказаној у македонским примерима.

На плану ликова потврдило се да ламја у македонској грађи има сличности с панкосмичким жртвама у осталим примерима забележеним у следећим карактеристикама: женски или двојни пол; демонолошке карактеристике ових бића као владара водених и подземних површина; мултипликовани делови њихових тела, џиновске размере и макрокосмичке карактеристике које подразумевају укључивање три слоја универзума у њихово тело. Уочено је и дефинисано присуство митских хероја у македонским примерима. Независно од тога да ли је реч о свецима или локалним херојима, показало се да онај ко извршава исте радње и функције, као демијурзи у осталим примерима, потпомаже или у целини спроводи чин космогоније. Подударање је забележено и на релацији микрокосмички – макрокосмички елементи, кад су генерално од горњих делова тела (глава, очи, коса) биле саздане водене површине и друге течности и растиња.

Напомињемо да је наш рад далеко од завршеног. У фолклорној традицији Македоније и околним крајевима има још велики број других примера који, у сличним анализама, у наредном периоду могу да се укључе у базу коју смо покушали да успоставимо.
Кључне речи: мит, космогонија, космогонијски елементи, македонски фолклор, ламја, прабиће, Свети Ђорђе, жртвовање