| СР | SR | EN |

Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice

Зимски карневал у селу Вевчани (Република Северна Македониjа) као модел традициjског празника и савремене културне праксе


Фолклористика 5/2 (2020): 15–38
Аутор: Oksana Mykytenko
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.2

 

The paper is based on field research observations in Republic of North Macedonia, where in 2019 I witnessed the folklore carnival “Vasilitsa”, annually held on the 13‒14th of January in the village of Vevchani near Ohrid. Tradition of the winter masking carnival exists on the whole ethnic territory of Macedonia with different names of its participants. The traditional drama play (P. Bogatyrev, M. Kitevski) imitates the wedding ritual and is called to actualize the semantics of fertility. Today we observe the simultaneous coexistence both traditional and modern elements that promote carnival in Vevchani, maintaining its status as the sign of the local and national identity. Analyzing in the context of globalization process with its dominants of multicultural trends and idea of consumption, the carnival in Vevchani depicts the synergy of the traditional and modern holiday culture.
Keywords: Republic of North Macedonia, Vevchani, carnival “Vasilitsa”, folklore tradition, modern culture

 

Чланак је заснован на запажањима насталим током извођења теренских истраживања 2019. године, кад је ауторка присуствовала зимском карневалу Василица у селу Вевчани близу Охрида, који се сваке године одржава на дан Светог Василија (13–14. јануара). Повезана с новогодишњим ритуалима, светковина Василица приказује традицију обредног маскирања у периоду тзв. нечистих или некрштених дана (између Божића и Богојављења). Позната је на читавој етничкој територији Македоније, с разликама у називима учесника (василичари, сировари, џамалари и др.). Традицијска драма (тј. видови драмског приказивања) (П. Богатирjов, М. Китевски), која се изводи у току Василице, представља имитацију свадбеног ритуала и један је од елемената ритуалног понашања у коме се актуализује семантика плодности у контексту смене годишњих доба. Вевчански карневал има дугу традицију одржавања и данас је члан Међународног удружења карневала. Запажа се истовремено присуство традицијских и модерних елемената културе који стављају празник у потпуно другачији контекст, обележен процесима масовне културе и потребама потрошачког друштва. Разматрајући карневал у Вевчанима у оквирима процеса савремене глобализације, долази се до закључка да је он значајан за друштвено-економске потребе, али у исто време и као синергиjа традицијске и савремене празничне културе чија је улога да одржава идентитете на микронивоу и макронивоу.
Кључне речи: Република Северна Македониjа, Вевчани, карневал Василица, фолклорна традициjа, савремена култура