UREĐIVAČKA POLITIKA

Folkloristika (ISSN 2560-4414 štampano izdanje, ISSN 2560-3191 online), časopis Udruženja folklorista Srbije je dvostruko recenzirani naučni časopis u režimu otvorenog pristupa.

Folkloristika doprinosi misiji Udruženja folklorista Srbije objavljivanjem originalnih i preglednih naučnih radova koji unapređuju i interpretiraju naučna saznanja na polju studija folklora. Časopis objavljuje i naučnu kritiku, prikaze knjiga, naučnu bibliografiju i hroniku koji se tiču pitanja značajnih za Udruženje folklorista Srbije i za studije folklora i humanističke nauke u Srbiji i svetu. Uz to, Folkloristika objavljuje odabranu folklornu terensku i rukopisnu građu, čime podržava očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa u Srbiji.

Ohrabrujući razmenu ideja i različitih teorijskih i interdisciplinarnih perspektiva, Folkloristika je posvećena kako tradicionalnim, tako i savremenim temama. Interdisciplinarne i transdisciplinarne oblasti zastupljene u časopisu ne ograničavaju se na folklor već obuhvataju i njegove veze s humanističkim i društvenim naukama kakve su: nauka o književnosti i jeziku, etnologija, etnomuzikologija, etnokoreologija, socijalna antropologija, istorija (posebno društvena i usmena istorija), studije umetnosti, religije i kulture, kao i druge srodne discipline, uključujući i njihove uzajamne veze.

Folkloristika prima rukopise na srpskom i engleskom jeziku, a u dogovoru s uredništvom rukopis može biti i na nekom drugom slovenskom ili svetskom jeziku, sa rezimeom na engleskom ako je rad na srpskom, odnosno sa rezimeom na srpskom ako je rad na nekom drugom jeziku.

Radovi mogu da sadrže audio, video i fotografsku dokumentaciju.

Folkloristika izlazi polugodišnje. Časopis ne naplaćuje troškove publikovanja, a radovi se ne honorišu. Časopis objavljuje i specijalne tematske brojeve o određenim temama koje uređuje gost urednik.

Folkloristika je indeksirana u doiFil i doiSerbia repozitorijumu i arhivirana u Digitalnom repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije.

Obaveze urednika i redakcije

Glavni urednik i redakcija su odgovorni za odluku koji će članci biti objavljeni u Folkloristici. Glavni urednik i članovi redakcije rukovode se uređivačkom politikom vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenje autorskih prava i plagiranje.

Glavni urednik zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise ne objavi ako se utvrdi da oni ne ispunjavaju relevantne standarde vezane za sadržinska i formalna merila. Redakcija će obavestiti autore o tome da li je prihvatila tekst za objavljivanje u roku od dva meseca od datuma prijema rukopisa.

Glavni urednik, gost urednik i članovi redakcije ne smeju biti u sukobu interesa u vezi s rukopisima koji se razmatraju za publikovanje. Ako glavni urednik smatra da može doći do sukoba interesa u vezi s postupanjem s primljenim rukopisom, on na sebe preuzima izbor recenzenata i donosi sve odluke vezane za rukopis. Glavni urednik i članovi redakcije su dužni da blagovremeno prijave postojanje mogućeg sukoba interesa.

Glavni urednik, gost urednik i članovi redakcije procenjuju misaoni sadržaj rukopisa bez rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili političkih predrasuda.

Urednik i članovi redakcije ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa bez izričite pisane dozvole autora. Informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Urednici i članovi redakcije preduzeće sve razborite mere kako bi obezbedili da recenzenti ostanu nepoznati autorima pre, tokom i nakon procesa vrednovanja, i da autori ostanu nepo-znati recenzentima do okončanja procedure recenziranja.

Obaveze autora

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije prethodno objavljen i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Paralelna predaja istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda i isključuje rukopis iz razmatranja za objavljivanje u Folkloristici.

Autori takođe garantuju da rukopis nije i neće biti objavljen na drugom mestu (posle objavljivanja u Folkloristici), na bilo kom jeziku, bez saglasnosti urednika i redakcije.

Ako je poslati rukopis rezultat naučnoistraživačkog projekta ili je njegova ranija verzija izložena na skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), detaljniji podaci o projektu, konferenciji i drugo navode se u fusnoti na početku teksta. Rad objavljen ranije u nekom časopisu ne može biti preštampan u Folkloristici.

Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda u rukopisu koji su predali za objavljivanje u Folkloristici. Autori potvrđuju da članak ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i da ne krši prava trećih lica. Izdavač neće snositi zakonsku odgovornost u slučaju bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

Standardi o referisanju

Rukopis treba da sadrži dovoljno detalja i referenci na osnovu kojih će recenzenti, a potom i čitaoci moći da provere iznete tvrdnje. Namerno iznošenje netačnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da pribave saglasnost za publikovanje podataka od svih lica uključenih u istraživanje.

Autori koji žele da u rad unesu ilustracije, tabele ili druge materijale prethodno objavljene drugde, dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se svojinom autora.

Autorstvo

Autori su dužni da kao autore navedu samo ona lica koja su znatno doprinela sadržaju rukopi-sa, odnosno dužni su da sva lica koja su znatno doprinela sadržaju rukopisa navedu kao auto-re. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.

Navođenje izvora

Autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na njihovo istraživanje i rukopis. Obaveštenja dobijena u privatnom razgovoru ili prepisci s trećim licima, prilikom recenziranja prijava projekata ili rukopisa i slično, ne smeju se koristiti bez izričite pisane dozvole izvora.

Plagijarizam

Plagiranje ‒ preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika stvaralačkog izražavanja kao svojih ‒ predstavlja očigledno kršenje naučne etike. Plagiranje može da uključi kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagijat obuhvata sledeće:
• doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili hotimično parafraziranje delova teksta drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili bez obeležavanja preuzetih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika);
• preuzimanje slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava.

Skrećemo pažnju autorima da se svi rukopisi temeljno proveravaju da li su plagijati.

Rukopisi kod kojih postoje jasni pokazatelji da su plagijati biće automatski odbijeni.

Ako se ustanovi da je rad koji je već objavljen u časopisu Folkloristika plagijat, rad će biti povučen u skladu s procedurom opisanom u odeljku Politika povlačenja.

Sukob interesa

Autori u radu treba da ukažu na finansijske ili druge bitne sukobe interesa koji su mogli da uti-ču na iznete rezultate ili interpretacije.

Greške u objavljenim radovima

Ako autor pronađe važnu grešku ili netačnost u objavljenom radu, obavezan je da odmah o tome obavesti urednika ili izdavača i da s njima sarađuje kako bi se rad povukao ili ispravio.

Predavanjem rukopisa autori se obavezuju da će poštovati uredničku politiku Folkloristike.

Obaveze recenzenata

Recenzenti su dužni da u pisanoj formi i zadatim rokovima daju stručnu i nepristrasnu recenzi-ju o naučnim zaslugama i vrednosti rukopisa.

Recenzenti procenjuju da li su radovi usklađeni s profilom časopisa, značaj istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznetih u rukopisu, stil izlaga-nja i opremljenost teksta naučnim aparatom.

Recenzenti treba da upozore urednika ako imaju osnovane sumnje ili saznanja da su autori mogli da prekrše etičke standarde. Recenzenti treba da prepoznaju važne objavljene radove koje autori nisu citirali i da upozore urednika na znatne sličnosti između razmatranog rukopisa i bilo kog drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako im je to poznato. Recenzenti takođe treba da upozore urednika da je isti rukopis ponuđen za objavljivanje drugom časopisu, ako im je to poznato.

Recenzenti ne smeju biti u sukobu interesa u odnosu na istraživanje, autore i/ili finansijere istraživanja. Ako postoji sukob interesa, recenzenti moraju o tome odmah da obaveste uredni-ka.

Recenzent koji smatra da nije merodavan da oceni istraživanje o kome je reč u rukopisu ili zna da ne može u naznačenom roku da napiše recenziju, treba odmah o tome da obavesti urednika. Recenziranje mora biti sprovedeno na objektivan način. Komentari na račun ličnosti autora su neprihvatljivi. Shvatanja recenzenata moraju se iskazati jasno i potkrepiti argumentima.

Rukopisi poslati na recenziju moraju se tretirati kao poverljivi dokumenti.

Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa bez izričite pisane dozvole autora. Podaci i ideje izneti u predatim rukopisima čuvaće se kao poverljivi i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Recenziranje

Primljeni radovi podležu anonimnoj recenziji. Cilj recenzije je da obezbedi dobronamernu konstruktivnu kritiku, savete i preporuke za ispravku, kako bi autor mogao da podigne kvalitet svog rukopisa, unapredi naučnu metodologiju, usavrši interpretaciju. Recenzija treba da uredniku pomogne u odlučivanju, a u komunikaciji s autorima ona može da im pomogne da poboljšaju kvalitet rukopisa.

Recenziranje u Folkloristici je anonimno i dobrovoljno (nema honorara). Svaki rad ocenjuju dva recenzenta. Od recenzenata se očekuje da popunjene recenzentske obrasce vrate u roku od 30 dana od datuma kad su primili rukopis, da bi autori mogli da budu obavešteni o prihvatanju ili odbijanju rada u roku od dva meseca od trenutka predaje rukopisa.

Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednika. Recenzenti treba da poznaju oblast kojom se rukopis bavi; ne mogu biti iz iste institucije kao autor, niti mogu biti koautori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno s bilo kojim od autora podnesenog rada.

U glavnoj fazi recenziranja, urednik šalje podnesene radove dvojici stručnjaka u odgovarajućoj oblasti. Recenzentski obrazac sadrži kontrolna pitanja koja recenzentima pomažu da obuhvati sve aspekte bitne za prihvatanje rukopisa. U završnom delu obrasca recenzenti treba da navedu svoja zapažanja i predloge kako da se podneti rukopis poboljša; oni se šalju autorima bez navo-đenja imena recenzenata.

Recenzenti delaju nezavisno jedni od drugih i nije im poznat identitet drugih recenzenata.

Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvaćeno/odbijeno), glavni urednik može da odredi dodatne recenzente.

Ako mišljenja recenzenata i dalje ne budu usklađena, glavni urednik, zajedno s gostom uredni-kom ili s redakcijom donosi konačnu odluku bez konsultovanja dodatnih recenzenata.

Tokom postupka recenziranja urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne infor-macije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Ovaj materijal se čuva kao poverljiv i ne sme se koristiti za sticanje lične koristi.

Redakcija je dužna da obezbedi razboritu kontrolu kvaliteta recenzija. Ako autori osnovano osporavaju recenzije, s posebnom pažnjom treba obezbediti da recenzije budu objektivne i da imaju visoke akademske standarde. Ako se posumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, odre-diće se dodatni recenzenti.

Procedure za razrešavanje neetičkih postupaka

Svako, bilo kada, može da obavesti urednike i/ili redakciju o mogućem neetičkom ponašanju ili o bilo kojoj vrsti nepravilnosti tako što će dostaviti potrebne informacije/dokaze za pokretanje ispitivanja.

Ispitivanje

Urednik odlučuje o pokretanju postupka ispitivanja čija je svrha provera iznetih činjeničkih dokaza.

Tokom ispitivanja, svi dokazi smatraće se poverljivim i biće predočeni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak.

Optuženima će uvek biti omogućeno da odgovore na optužbe iznete protiv njih.

Ako se na kraju ispitivanja ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, proceniće se da li ih treba okarakterisati kao manji prekršaj ili grubo kršenje etičkih standarda.

Manji prekršaj

Manji prekršaj rešavaće se direktno s licima koja su prekršaj učinila, bez uključivanja trećih lica, npr.:
• obaveštavanjem autora/recenzenata da je došlo do manjeg prekršaja koji je proistekao iz nerazumevanja ili pogrešne primene akademskih standarda;
• pismo upozorenja autoru/recenzentu u vezi s manjim prekršajem.

Grubo kršenje etičkih standarda

Glavni urednik u saradnji s redakcijom i, ako je to potrebno, grupom stručnjaka, odlučuje o merama koji će preduzeti na osnovu dostupnih dokaza. Mogući ishodi mogu biti sledeći (mogu se primenjivati pojedinačno ili kombinovano):
• objavljivanje zvaničnog saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;
• slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora/recenzenta;
• zvanično povlačenje objavljenog rada iz časopisa u skladu s procedurom povlačenja objavljenih radova (v. dalje);
• zabrana autorima da tokom određenog perioda šalju radove u časopis;
• upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu dalju istragu i mere.

Prilikom razrešavanja neetičkih postupaka, redakcija časopisa će se rukovoditi smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE): publicationethics.org/resources.

Povlačenje objavljenih radova

Povlačenje rada zahtevaju zakonska ograničenja izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnog etičkog kodeksa, kakve su predaja rukopisa na više mesta, lažne tvrd-nje o autorstvu, plagijat, manipulacije podacima u cilju prevare i drugi slični grubi prekršaji. U nekim slučajevima rad se može povući kako bi se ispravile naknadno uočene greške u rukopisu ili objavljenom radu. Glavni razlog za povlačenje ili opoziv rukopisa je da se isprave greške i time sačuva integritet nauke, a ne da se kazni autor.

Standarde za proceduru povlačenja radova odredila su bibliotečka i naučna tela, a ista praksa je usvojena i u Folkloristici: u elektronskoj verziji obaveštenja o povlačenju, načini se link pre-ma originalnom članku. U elektronskoj verziji originalnog članka uspostavlja se link ka obave-štenju o povlačenju, gde se jasno naznačava da je članak povučen. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali s vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak „opozvan“ (“retracted”).

Otvoreni pristup

Časopis Folkloristika je dostupan u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa (www.folkloristika.org, www.folkloristics.org) i koristiti u skladu s licencom Creative Commons AutorstvoNekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0 RS)

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.en_US
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/legalcode.sr-Cyrl

Časopis Folkloristika ne naplaćuje naknadu za objavljivanje članaka.

Samoarhiviranje

Časopis Folkloristika omogućava autorima da objavljenu verziju u PDF formatu polože u insti-tucionalni repozitorijum i nekomercijalne baze podataka, ili da je objave na ličnim veb stranica-ma (uključujući i društvene mreže kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, a u skladu s odredbama licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0 RS), u bilo koje vreme nakon publikovanja. Pri tome se moraju navesti izdavač, kao nosilac autorskih prava, i izvor rukopisa (pun bibliografski podatak originalne publikacije: autori, naslov članka, naslov časopisa, godi-na, broj sveske, strane), a mora se navesti i identifikator digitalnog objekta ‒ DOI objavljenog članka u formi HTML linka.

Autorska prava

Na izdavača se prenose sledeća neisključiva prava na rukopis, uključujući i dodatne materijale, i sve delove, izvode ili elemente rukopisa:
• pravo da reprodukuje i distribuira rukopis u štampanom obliku, uključujući i štampanje na zahtev;
• pravo na štampanje probnih primeraka, reprint i specijalnih izdanja rukopisa;
• pravo da rukopis prevede na druge jezike;
• pravo da rukopis reprodukuje koristeći fotomehanička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotokopiranje, i pravo da distribuira ove kopije;
• pravo da rukopis reprodukuje i distribuira elektronski ili optički koristeći sve nosioce podataka ili medija za pohranjivanje, a naročito u mašinski čitljivoj/digitalizovanoj for-mi na nosačima podataka kao što su hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), mini disk, trake s podacima, i pravo da reprodukuje i distribuira rukopis s tih prenosni-ka podataka;
• pravo da sačuva rukopis u bazama podataka, uključujući i onlajn baze podataka, kao i pravo prenosa rukopisa u svim tehničkim sistemima i režimima;
• pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili zatvorenim grupama korisnika na osnovu pojedinačnih zahteva za upotrebu na monitoru ili drugim čitačima (uključujući i čitače elektronskih knjiga), i u štampanoj formi za korisnike, bilo putem interneta, onlajn ser-visa, ili putem internih ili eksternih mreža.

Autori i treća lica koji žele da koriste članak na načine koji nisu obuhvaćeni licencom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0 RS), mora-ju zatražiti pisanu dozvolu izdavača. Zahteve za takvu upotrebu članka treba poslati u pisanoj formi na adresu izdavača (Udruženje folklorista Srbije, Birčaninova 24, 11000 Beograd), kao i na e-poštu urednika Folkloristike: folkloristika.ufs@gmail.com.

Odricanje odgovornosti

Izneseni stavovi u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa Folkloristika. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznete u svo-jim radovima. Izdavač neće snositi odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za obeštećenje. Izdavač neće biti pravno odgovoran u slučaju bilo kakvih zahteva za nadoknadu.