Biljni svet i tradicionalna tekstilna radinost

Folkloristika 7/1 (2022): 111–123
Autor: Marina Cvetković
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.6

Rad ističe značaj i ulogu koju je biljni svet imao u našoj tradicionalnoj tekstilnoj radinosti. Fokus je na biljnim tekstilnim sirovinama – konoplji i lanu i širokom spektru biljaka koje su se koristile za bojenje pređe. Preradom biljnih sirovina obezbeđivala se izrada primarnih elemenata tekstilnog inventara prevashodno u domenu narodne nošnje i tekstilnog pokućstva. Rad se zasniva na dostupnim pisanim izvorima i muzejskoj građi Etnografskog muzeja u Beogradu. Na osnovu literature ističu se simbolička značenja i uloge koje su pojedine biljke imale u verovanjima i običajnoj praksi.

Ključne reči: : srpska tradicionalna tekstilna radinost, konoplja i lan, bojenje, pređa, biljne boje.