Nova pitanja/čitanja u Etnografskom muzeju

Folkloristika 8/1-2 (2023):
Autor: Marko Stojanović
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.9

U savremenom društvenom i muzejskom okruženju nekadašnja etnografska delatnost na reprezentacijama nasleđa narodne kulture neminovno treba da preispituje svoje polje rada i domete. U takvom svetlu sagledano, nova/stara čitanja standardizovanih tema i kritičke ekspozicije koje referiraju na savremeni kulturni kontekst i izazove stoje nasuprot pokušajima znatnije integracije tzv. građanske kulture u izložbenu delatnost, kao i drugih, za etnografsku muzeologiju i njene izražaje graničnih ili prekograničnih domena nasleđa. Ovaj rad i njegovi ciljevi usmereni su ka inicijalnom, donekle uporednom iznošenju ekspografskih rezultata i poruka koje su bile rezultat izložbenog delovanja Etnografskog muzeja u Beogradu u poslednjem, kolokvijalno rečeno, projektnom periodu od četiri godine. Naznačivši paralelne puteve priključivanja savremenom pristupu reprezentovanja i tumačenja etnografskog materijala i narodne kulture uopšte, pred kritičkom stručnom javnošću su, u stvari, najpre neka od mogućih (postavljenih) pitanja o tome do kojih granica i sa kojom svrhom je moguće redefinisati etnografsku muzejsku delatnost Etnografskog muzeja kao matične institucije za etnografski materijal na tlu Srbije.

Ključne reči: etnografska muzeologija, Etnografski muzej u Beogradu, izložbeni projekti, muzejski folklor.