Oblikovanje iskustva Drugog svetskog rata u sklopu životne priče

Folkloristika 8/1-2 (2023):
Autor: Ivan Praštalo
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.5

Polazeći od građe sakupljene u dve odvojene terenske zbirke, rad ukazuje na načine na koje, kroz usmeno kazivanje, sagovornici konstruišu predstavu o periodu Drugog svetskog rata na prostoru svog rodnog mesta Žitišta. Poseban prostor je posvećen mestima nedoslednosti i tišinama u kazivanju. Tumačenje tih mesta kreće se u tri interpretativna smera. Prvi se tiče osobenosti pripovedanja sagovornika i njihovog uticaja na sam narativ. Drugi interpretativni smer nedoslednosti i tišine objašnjava rezultat nošenja sa ratnim iskustvom, odnosno način na koji sagovornici grade svoj identitet pripovedanjem u kojem se uočava kompleksan odnos njihovog neposrednog iskustva i u kulturi prisutnih dominantnih narativa o Drugom svetskom ratu. Na kraju, treći interpretativni smer skreće pažnju na značaj samog konteksta kazivanja (odnosa između istraživača i sagovornika) za oblikovanje narativa naših sagovornika.

Ključne reči: Drugi svetski rat, usmena istorija, životna priča, identitet, Žitište, terensko istraživanje.