Pesme sa gradilišta auto-puta „Bratstvo i jedinstvo“ iz arhivske zbirke Etnografskog instituta SANU: o vrstama naknadnih intervencija na zapisima

Folkloristika 8/1-2 (2023):
Autor: Milan Tomašević
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.4

Etnografski institut SANU u svojoj arhivi ima folklornu zbirku koja broji oko 20.000 pesama i drugih kraćih folklornih formi. U poslednje dve godine aktivan je projekat njene digitalizacije, tj. obrada građe i njeno unošenje u Digitalnu bazu Folklorne zbirke EI SANU. Najveći deo zbirke formiran je od 1949. do 1950. godine, a njen veliki deo čine pesme zabeležene od brigadira sa omladinskih radnih akcija tokom izgradnje auto-puta „Bratstvo i jedinstvo“. Tada su pesme zapisivane u terenskim sveskama, a po povratku u Beograd su prekucavane pisaćom mašinom i inventarisane. U tom procesu došlo je do izvesnih intervencija na tekstovima. Rad je posvećen sagledavanju tih odstupanja, nepodudaranja i namernih intervencija i predstavlja pokušaj kako njihove klasifikacije, tako i interpretacije motiva koji su doveli do naknadnih intervencija.

Ključne reči: Folklorna zbirka EI SANU, arhivska građa, folklor, NOB, Rezolucija Informbiroa, javni moral, ideološka kontrola.