Песме са градилишта ауто - пута „Братство и јединство“ из архивске збирке Етнографског института САНУ: о врстама накнадних интервенција на записима

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Милан Томашевић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.4

Етнографски институт САНУ у својој архиви има фолклорну збирку која броји око 20.000 песама и других краћих фолклорних форми. У последње две године активан је пројекат њене дигитализације, тј. обрада грађе и њено уношење у Дигиталну базу Фолклорне збирке ЕИ САНУ. Највећи део збирке формиран је од 1949. до 1950. године, а њен велики део чине песме забележене од бригадира са омладинских радних акција током изградње ауто-пута „Братство и јединство“. Тада су песме записиване у теренским свескама, а по повратку у Београд су прекуцаване писаћом машином и инвентарисане. У том процесу дошло је до извесних интервенција на текстовима. Рад је посвећен сагледавању тих одступања, неподударања и намерних интервенција и представља покушај како њихове класификације, тако и интерпретације мотива који су довели до накнадних интервенција.

Кључне речи: Фолклорна збирка ЕИ САНУ, архивска грађа, фолклор, НОБ, Резолуција Информбироа, јавни морал, идеолошка контрола.