Segmenti nekadašnjeg svadbenog obreda u kazivanjima Srba s Pešterske visoravni

Folkloristika 7/2 (2022):
Autor: Ana Petrović
Tekst:

U prilogu se donose odabrana kazivanja sagovornika, zabeležena tokom terenskih istraživanja u selima na Pešterskoj visoravni u jugozapadnoj Srbiji. Snimanja su obavljana sukcesivno u periodu od 2008. do 2020. Zabeležena je tradicionalna vokalna praksa u selima koja i dalje naseljavaju Srbi. Rezultati istraživanja do 2012. godine prezentovani su u okviru master rada autorke, a najveći deo građe snimljene od 2012. do 2020. deo je doktorskog istraživanja. Tokom razgovora sa sagovornicima o prilikama u kojim se najradije pevalo, svadba se ispostavila kao posebno važna. Sagovornici, posebno stariji, najživlje su se sećali pojedinih svadbenih običaja i pesama s njima u vezi. Segmenti intervjua koji se donose u prilogu odabrani su, pored ostalog, i zato da bi se prikazali tekstovi nekih pesama za koje ne postoje snimljene tj. otpevane verzije. Saopštavanjem tekstova pesama u kontekstu u kome su navedene u terenskom istraživanju obezbeđuje se bolji uvid u vezu između pesme i rituala, funkciju određene pesme u konkretnoj prilici u kojoj je izvođena, kao i u njene poetske karakteristike.

Ključne reči: svadba, svadbeni običaji, Pešter, jenđe (jenđibule), pevanje.

<