Semantičko-derivacioni potencijal i leksička spojivost naziva prototipičnih biljaka u srpskoj kulturi – pšenice i kukuruza

Folkloristika 7/1 (2022): 91–109
Autor: Gordana Štasni
Tekst:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.5

U ovom radu se ispituje semantičko-derivacioni potencijal i leksička spojivost leksema pšenice i kukuruza, naziva prototipičnih biljaka u srpskoj kulturi. Derivacionom analizom utvrđuju se jedinice motivisane ovim leksemama, njihova tvorbena struktura i derivacioni status, a semantičkom analizom pojmovni domeni u koje se na osnovu svojih značenja uklapaju posmatrani derivati. U radu se takođe ispituje i mogućnost njihove leksičke spojivosti posredstvom obrazaca kojima se ovaj fenomen formalizuje u srpskom jeziku.

Ključne reči: : prototipične biljke, derivati, pojmovni domeni, leksička spojivost, srpski jezik, srpska kultura.