Семантичко-деривациони потенцијал и лексичка спојивост назива прототипичних биљака у српској култури – пшеницe и кукурузa

Фолклористика 7/1 (2022): 91–109
Аутор: Гордана Штасни
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.1.5

У овом раду се испитује семантичко-деривациони потенцијал и лексичка спојивост лексема пшенице и кукуруза, назива прототипичних биљака у српској култури. Деривационом анализом утврђују се јединице мотивисане овим лексемама, њихова творбена структура и деривациони статус, а семантичком анализом појмовни домени у које се на основу својих значења уклапају посматрани деривати. У раду се такође испитује и могућност њихове лексичке спојивости посредством образаца којима се овај феномен формализује у српском језику.

Кључне речи: прототипичне биљке, деривати, појмовни домени, лексичка спојивост, српски језик, српска култура.