„Ја заова од комшје једем ноге кокошије“: Сватовске песме из Шајкашке – теренска грађа

Фолклористика 6/2 (2021): 245–293
Аутор: Зоја С. Карановић
Текст:

У прилогу се доноси 196 сватовских народних песама и сватоваца, прикупљених у више села Шајкашке (Вилово, Гардиновци, Госпођинци, Ђурђево, Жабаљ, Каћ, Ковиљ, Лок, Мошорин, Надаљ, Тител, Чуруг, Шајкаш) у периоду од 1987. до 1990. године. Песме су забележене од 29 певача. У насловима песама и коментарима указује се на народне обичаје који прате песме, обредни контекст и актере.

Кључне речи: сватовске народне песме, сватовци, Шајкашка, теренска истраживања фолклора, свадбени обичаји.

U prilogu se donosi 196 svatovskih narodnih pesama i svatovaca, prikupljenih u više sela Šajkaške (Vilovo, Gardinovci, Gospođinci, Đurđevo, Žabalj, Кać, Кovilj, Lok, Mošorin, Nadalj, Titel, Čurug, Šajkaš) u periodu od 1987. do 1990. godine. Pesme su zabeležene od 29 pevača. U naslovima pesama i komentarima ukazuje se na narodne običaje koji prate pesme, obredni kontekst i aktere.

Кljučne reči: svatovske narodne pesme, svatovci, Šajkaška, terenska istraživanja folklora, svadbeni običaji.

The article comprises 196 wedding folksongs and svatovac songs, which were collected in several villages in Šajkaška, northern Serbia (Vilovo, Gardinovci, Gospođinci, Đurđevo, Žabalj, Kać, Kovilj, Lok, Mošorin, Nadalj, Titel, Čurug, Šajkaš), in the period 1987‒1990, from 29 singers. The titles of songs and comments refer to folk customs which accompany songs, to ritual context of wedding and participants.

Keywords: weddings songs, svatovac, Šajkaška (northern Serbia), folklore fieldwork, wedding customs.