Аутори

Ајдачић, Дејан
Делатност Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта, Фолклористика 6/1 (2021): 97–106

Аксић, Нина
Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима, Фолклористика 3/1 (2018): 69‒82

Што би зимус на овна, то је љетос на оца, Фолклористика 3/2 (2018): 188‒190

Анастасова, Екатерина
Дерево, молния и история одной миграции, Фолклористика 2/2 (2017): 87‒97

Андрић, Невена
Савремена култура Рома у Србији: ромски хипхоп, Фолклористика 1/1 (2016): 253‒255.

Бабич, Саша
Naučni simpozijum „O foklornim junacima“, Фолклористика 2/1 (2017): 183‒184

Белова, Ольга
Народное православие на пограничье: Обряд „Свеча“ и его версии, Фолклористика 4/1 (2019): 9‒61

Богдановић, Бојана
Мали лексикони српске културе, Фолклористика 3/1 (2018): 187–189

Бошњаковић, Жарко
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти, Фолклористика 3/2 (2018): 37‒53

Видаковић-Петров, Кринка
History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”, Фолклористика 1/1 (2016): 31‒42

Власов, Андрей Н.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

Волдина, Татьяна
Мифологические образы водных духов и обряды поклонения воде у обских угров, Фолклористика 2/2 (2017): 27‒45

Белорусские заговоры от „нарядки“: сюжетно-образная и ареальная характеристика, севернорусские параллели, Фолклористика 4/1 (2019): 63‒96

Вранић, Ана
Разна фолклорна грађа из Баваништа, Фолклористика 3/2 (2018): 157–164

Вукмановић, Ана
Оживљени пејзаж гробља: концептуализације смрти у усменој лирици, Фолклористика 1/2 (2016), 65‒82

Лирски град: космички и људски. О представама града у јужнословенској усменој лирици, Фолклористика 6/1 (2021), 31–66

Гардер, Михаил
Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды, Фолклористика 3/1 (2018): 55‒68

Глишовић. Ања
Свадба у Новом Пазару и околини: Народне песме и обичаји који претходе венчању, Фолклористика 4/2 (2019): 73‒110

Свадбене песме и обичаји Новог Пазара и околине, Фолклористика 5/1 (2020): 121–168

Грубер, Анџела
Митот за создавање на светот од телото на прасуштеството–компаративна анализа со акцент на примерите од Македонија, Фолклористика 5/2 (2020): 91–121

de Prada-Samper, José Manuel
“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants, Фолклористика 3/1 (2018): 13‒37

Диденко, Наташа
„Балканскиот фестивал на народни песни и игри“ во функција за развој на културниот туризам во Охрид, Фолклористика 4/2 (2019): 45‒63

Димовска, Кристина
Интермедијална трансференција на мономитот во избор на видео-игри од жанрот RPG, Фолклористика 5/2 (2020): 131–149

Дишић, Јована
Култ сестре Јелице у усменој традицији Црљенца, Фолклористика 1/1 (2016): 79‒124
Веровање у судбину у записима из Црљенца, Фолклористика 3/1 (2018): 85‒122

Дојчиновић, Николета
Студија случаја: српске плесачице на пригодним поштанским маркама, Фолклористика 6/1 (2021): 125–139

Дрновшек, Станка
Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог, Фолклористика 3/1 (2018): 224–228

Ђокић, Даница
Теренска истраживања у Топлом Долу: Фолклор и усмена историја, Фолклористика 4/1 (2019): 261‒287

Ђорђевић, Марко
Библиографија часописа „Прилози проучавању народне поезије“, Фолклористика 4/2 (2019): 143–208
Слојевитост симболике јелена у српској обредној лирици, Фолклористика 5/1 (2020): 297–300
Студија о симболици воде у јужнословенској усменој лирици, Фолклористика 6/1 (2021): 197–201

Ђорђевић Белић, Смиљана
Фолклористичка истраживања, Фолклористика 2/1 (2017): 153‒157
Обележавање Вишњићевог јубилеја, Фолклористика 2/2 (2017): 259–260
Биље у традиционалним културама Словена, Фолклористика 3/1 (2018): 190–198
Караџић Тихомира Ђорђевића, Фолклористика 3/2 (2018): 175‒177
Нове интерпретацијe епских песама, Фолклористика 3/2 (2018): 182‒187
Krivopete: tradicija i transformacija, Фолклористика 5/1 (2020): 301–303
Фолклор и методолошки плурализам, Фолклористика 5/2 (2020): 197–201
The Other World Conceptualisations in EuropeanTraditions and Cultures, Фолклористика 5/2 (2020): 222–228
Traditional Medicine as a Hybrid Culture Phenomenon, Фолклористика 5/2 (2020): 229–233

Ђорђевић Пејовић, Сузана
Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт, Фолклористика 2/2 (2017): 47‒61

Ђукић, Весна
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока, Фолклористика 2/2 (2017): 133‒139
„Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели“: Неколико српских нарoдних божићних песама из Белог Тимока, Фолклористика 4/2 (2019): 67‒71

Ђурковић, Бојана
Демонолошка предања и веровања из Новог Пазара и Рашке, Фолклористика 3/2 (2018): 165–171

Еремина, Валерия И.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

Жадовская, Светлана
От дневника погоды к автобиографической прозе: личный архив в культурном пространстве малого города, Фолклористика 6/1 (2021): 107–123

Живковић, Анастасија
Књига о манифестацијама посвећеним Светском дану Српског кола, Фолклористика 6/1 (2021): 205–210

Закић, Мирјана
„Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу, Фолклористика 3/1 (2018): 149‒164

Златановић, Сања
Упоредна истраживања словачке и македонске народне баладе, Фолклористика 4/2 (2019): 251–254

Златковић, Бранко
Одгој и заштита деце у народној традицији Жупе александровачке, Фолклористика 2/1 (2017): 109‒115
Књига о Вуку, Фолклористика 3/2 (2018): 178‒181
О усменој и (за)писаној речи, Фолклористика 4/2 (2019): 219–225

Златковић, Драгољуб
Жетварске песме из Пиротског округа, Фолклористика 5/1 (2020): 91–120

Златковић, Иван
Десетогодишњица награде „Миле Недељковић“, Фолклористика 4/2 (2019): 269–272
Награда „Миле Недељковић“ за 2020. годину, Фолклористика 6/1 (2021): 179–181

Иванова, Анна
Конфессиональная культура в условиях этнокультурного пограничья, Фолклористика 4/1 (2019): 97‒127

Ивановић Баришић, Милина
Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Фолклористика 3/1 (2018): 219–223

Иванчич Кутин, Барбара
Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог, Фолклористика 3/1 (2018): 224–228

Илић, Дејан
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 3/1 (2018): 211–218
Поводом стогодишњице рођења Јелеазара Мелетинског (1918–2005), Фолклористика 3/2 (2018): 218–223
Шести међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 4/1 (2019): 327–333
Српска фолклорна баштина Косова и Метохије, Фолклористика 4/2 (2019): 211–217
Песме „на међи“ у Босанској вили, Фолклористика 4/2 (2019): 227–233
Структура епске песме, Фолклористика 5/1 (2020): 291–296
Фолклор о биљу и биље у фолклору, Фолклористика 5/1 (2020): 305–310
Обичаји и песме Срба у Турској, Фолклористика 6/1 (2021): 185–191

Јамаковић, Маја
Об¬ред¬ни оп¬хо¬ди и обичаји у Гр¬де¬ли¬ци, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.

Јевтић, Јелена
Свадба у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 111‒121 Прочка у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 123‒129

Јовановић, Биљана
Усмена традиција и усмена историја из околине Ужица, Фолклористика 6/1 (2021): 143–160

Јовановић, Јелена
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији, Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39
„Накићај се, Лазаре“, Фолклористика 3/1 (2018): 202–207

Јовић, Даница
Библиографија часописа Караџић, Фолклористика 1/1 (2016): 149‒224
Че¬твр¬ти ме¬ђу¬на¬род¬ни на¬уч¬ни скуп о фол¬кло¬ру, Фолклористика 1/2 (2016):133‒135
Аутобиографија као прича о себи и о другима, Фолклористика 2/1 (2017): 161‒165
Демонолошка предања из Истре, Фолклористика 4/1 (2019): 313–316
Записи предања у етнографској збирци САНУ у периоду од 1886. до 1914. године, Фолклористика 6/1 (2021): 67–95

Калезић, Маја
Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма (1818), Фолклористика 3/2 (2018): 55‒64

Карин, Весна
Етномузиколошка истраживања Срба у Румунији, Фолклористика 1/1 (2016): 232‒236

Карановић, Зоја
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104
Жан¬ров¬ско-по¬е¬тич¬ка ис¬тра¬жи¬ва¬ња оно¬стра¬ног све-та, Фолклористика 1/2 (2016): 115‒131
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији, Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107
Кач, земља чуда, Фолклористика 2/1 (2017): 117‒139
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока, Фолклористика 2/2 (2017): 133‒139
О духовној вертикали српске културе, Фолклористика 2/2 (2017): 229–233
„Не чуди се пијаном, ружном и немој украсти“: веровања у вези са трудноћом, рођењем и болестима малог детета, Фолклористика 3/1 (2018): 165‒171
Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у Српском рјечнику (1818) Вука Стефановића Караџића, Фолклористика 3/2 (2018): 9‒22
Понешто о причању и генерисању приче и о стварности, пре свега, Фолклористика 3/2 (2018): 193–200
Белешке са пута по Харијани, Фолклористика 4/1 (2019): 289‒309
Две српске песме из Белог Тимока о сахрањивању јунака у гори, Фолклористика 5/1 (2020): 9–27
„Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели“: Неколико српских нарoдних божићних песама из Белог Тимока, Фолклористика 4/2 (2019): 67‒71
„Жени се, војно, нечу те“: Верност и неверност у српским народним песмама (из теренске збирке са Белог Тимока), Фолклористика 6/1 (2021): 9–30

Коваль-Фучило, Ирина
Утраченное место в воспоминаниях о принудительном переселении и в социальных практиках, Фолклористика 5/1 (2020): 73–88

Кропеј Телбан, Моника
Konferencija o pripovedanju, Фолклористика 4/2 (2019): 261–263

Крстић, Дејан
Сећање на Љубишу Рајковића Кожељца, Фолклористика 5/1 (2020): 335–341 У спомен на Голуба Радовановића, Фолклористика 5/1 (2020): 343–348

Kumari, Juhi
Белешке са пута по Харијани, Фолклористика 4/1 (2019): 289‒309

Лазаревић Радак, Сања
Укус путовања, Фолклористика 5/2 (2020): 202–205

Лајић Михајловић, Данка
Сећање на проф. др Драгослава Девића, Фолклористика 3/1 (2018): 231–236
Фолклористички семинар Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу, Фолклористика 4/2 (2019): 265–268

Лафазановски, Ермис
Македонската фолклористика во 21 век, Фолклористика 5/2 (2020): 123–129

Ляхова, Юлия Викторовна
Мотив «бык выходит из озера» в монгольском фольклорe, Фолклористика 3/1 (2018): 39‒54

Лукић, Славица
Сижејни модел Секула и вила у дијахронијској и синхронијској перспективи, Фолклористика 1/1 (2016): 59‒77.

Луковић, Милош
Интердисциплинарни приступ историјату сакупљања, објављивања, вредновања и поређења албанских и српских (јужнословенских) епских песама, Фолклористика 5/1 (2020): 219–272

Макаров, Семен
Хозяин холода и дух озер: водяные быки в якутской мифологии, Фолклористика 2/2 (2017): 11‒25

Malchev, Rossen Rossenov
Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa), Фолклористика 2/2 (2017): 63‒83

Marić, Irma
Bosanska usmena tradicija u kulturi sveta, Фолклористика 5/2 (2020): 209–212

Марјановић, Весна
Сећање на Оливеру Васић (In memoriam ‒ Проф. др Оливера Васић (18. 8. 1946 – 28. 10. 2015)), Фолклористика 1/1 (2016): 259‒263
Тихомир Ђорђевић и народне игре, Фолклористика 3/2 (2018): 67‒79

Марковић, Младен
Водич кроз певање из вика, Фолклористика 2/2 (2017): 248–250
Морфологија српских народних песамa, Фолклористика 3/1 (2018): 199–201
Певање из вика, Фолклористика 6/1 (2021): 202–204

Mykytenko, Oksana
Winter Carnival in Vevchani (Republic of North Macedonia) as the Model of Traditional Holiday and Modern Cultural Practice, Фолклористика 5/2 (2020): 15–38

Милентијевић, Тијана
Свадба у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 111‒121
Прочка у Сиринићкој жупи, Фолклористика 4/2 (2019): 123‒129

Миликић, Магда
„Срдит Марко језди низ Косово“: Теренско истраживање о Марку Краљевићу на Косову и Метохији, Фолклористика 5/1 (2020): 169–204
Нова читања Вуковог Рјечника, Фолклористика 5/2 (2020): 193–196
Болест из угла хуманистике, Фолклористика 6/1 (2021): 192–196

Милорадовић, Софија
Предлози као одредничке речи у Вуковом Српском рјечнику (1818), Фолклористика 3/2 (2018): 33‒36

Милошевић-Ђорђевић, Нада
Један поглед уназад или исповест, Фолклористика 1/2 (2016): 11‒27

Миљковић, Марија
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 3/1 (2018): 211–218
Чувари идентитета, Фолклористика 5/1 (2020): 279–289

Мирчов, Светлана
Преписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића, Фолклористика 3/2 (2018): 81‒89

Митић, Кристина
С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи, Фолклористика 1/2 (2016): 83‒96

Младеновић Митровић, Марина
Померање маргине, Фолклористика 1/2 (2016): 122‒124.
Допринос проучавању хумора, Фолклористика 2/1 (2017): 158‒160
Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ, Фолклористика 3/2 (2018): 107‒123

Мороз, Андрей
Народное православие на пограничье: Обряд „Свеча“ и его версии, Фолклористика 4/1 (2019): 9‒61

Недељковић, Тамара
Усмена казивања из околине Пожаревца, Фолклористика 5/2 (2020): 171–189

Николић, Катарина
International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology: Virtual Round Table “Ethnochoreology in the Time of Physical and Social Distancing” and Study Group Business Meeting, 20–21 July 2020, Фолклористика 5/1 (2020): 317–321

Пандуревић, Јеленка
Крвца од образа, и томе слично, Фолклористика 2/2 (2017): 241–244
In memoriam – Љубомир Зуковић, Фолклористика 5/1 (2020): 331–333

Петреска, Весна
Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура, Фолклористика 2/1 (2017): 63‒80

Петровић, Соња
Неколико епских песама из збирке Николе Т. Кашиковића Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине, Фолклористика 2/2 (2017): 171-188
Филип Вишњић у сећањима и причањима, Фолклористика 2/2 (2017): 192‒223
Одабрани чланци Радмиле Пешић, Фолклористика 2/2 (2017): 234–236
Јубиларни зборник радова о Вуку Караџићу, Фолклористика 2/2 (2017): 237–240
Пословичко наслеђе у српској периодици 19. века, Фолклористика 5/1 (2020): 311–313
Нове студије из савремене македонске фолклористике, Фолклористика 5/2 (2020): 213–221
Усмене историје у избору Драгослава Симића, Фолклористика 6/1 (2021): 211–215

Питулић, Валентина
У спомен на професора Владимира Бована, Фолклористика 2/2 (2017): 261–262

Плотникова, Ана
„Вилинске песме“: анализа једног митолошког мотива на основу новијих теренских истраживања, Фолклористика 4/1 (2019): 181‒192

Попин, Александра
Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса, Фолклористика 2/1 (2017): 81‒98 Арапов гроб у Новом Пазару, Фолклористика 3/2 (2018): 91‒106

Поповић Николић, Данијела
Прочитати слику у дрвету, Фолклористика 1/2 (2016): 127‒131
Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању, Фолклористика 3/1 (2018): 173‒183
Народни певачи проте Драгутина М. Ђорђевића: Партизанске теме у постфолклорној епској хроници, Фолклористика 4/2 (2019): 9‒23

Предојевић, Жељко
Slika „drugih“ na primjeru usmene književnosti Hrvata iz južne Baranje, Фолклористика 4/1 (2019): 151‒178

Радивојевић, Маја
„Накићај се, Лазаре“, Фолклористика 3/1 (2018): 202–207

Радомировић, Маја
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146.

Ракочевић, Селена
Popular music genre in interdisciplinary narratives: Manele in Romania, Фолклористика 2/1 (2017): 166‒169.
Субјектно центрирана музичка етнографија народног уметника Добривоја Тодоровића, Фолклористика 4/1 (2019): 317–320
Стручњаци као медијатори између државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: Номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра“, Фолклористика 4/2 (2019): 25‒43
Етномузиколошки допринос идентификацији и промоцији музичког наслеђа, Фолклористика 5/1 (2020): 275–278

Ранисављевић, Здравко
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182.
Стручњаци као медијатори између државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: Номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра“, Фолклористика 4/2 (2019): 25‒43

Рашић, Милош
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182.

Репеџић, Александар
Мafahabl – selo sreće (putopisna beleška), Фолклористика 2/1 (2017): 141‒150.

Реџић Дијана
Об¬ред¬ни оп¬хо¬ди и обичаји у Гр¬де¬ли¬ци, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.

Ристић, Бојан
Једна сахрана у Књажевцу 1969. године: студија случаја, Фолклористика 1/2 (2016): 9‒26
Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт, Фолклористика 2/2 (2017): 47‒61
Јубилеј Тихомира Ђорђевића у његовом родном граду, Фолклористика 3/2 (2018): 213–217

Рогановић, Гордана
Трагови, сећање, опстајање: Педагошка визија етнокореолога Оливере Васић, Фолклористика 1/1 (2016): 265‒272

Розов, Александр Н.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

Савић, Ана
Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена, Фолклористика 2/2 (2017): 99‒132
Дијахронијско-синхронијски преглед проучавања, утврђивање основа жанра и искорак ка даљим истраживањима предања, Фолклористика 4/2 (2019): 243–249
Од сећања до легенде: Теренска грађа као основ за реконструкцију портрета личности једне бајалице и социјалног контекста бајалаштва, Фолклористика 5/1 (2020): 29–72
Фолклор о биљу и биље у фолклору, Фолклористика 5/1 (2020): 305–310
Награда Вукове задужбине за науку 2020. године, Фолклористика 6/1 (2021): 177–178

Sarma, Rabindranath
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140.

Сикимић, Биљана
Три словенске „инсуларне“ традиције у светлу културне дијалектологије, Фолклористика 1/1 (2016): 227‒231.
Усмена историја Заглавка, Фолклористика 1/1 (2016): 250‒252.
Фолклорни пејзаж гробља (уводник), Фолклористика 1/2 (2016): 7‒8.
Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici, Фолклористика 1/2 (2016): 43‒63.
Женска биографска прича, Фолклористика 1/2 (2016): 125‒126
Životna priča Gordane Rajkov, Фолклористика 2/2 (2017): 245–247
Истраживач на граници: „Нећемо о политици“, Фолклористика 4/1 (2019): 129‒150
Етномузиколошки записи из прве половине 20. века, Фолклористика 4/2 (2019): 235–242
Прича о глувонемом перачу прозора, Фолклористика 5/2 (2020): 206–208

Solomon, Anne
Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants, Фолклористика 4/1 (2019): 193‒210

Sorescu-Marinković, Annemarie
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42.

Станић, Младен
Седми међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 4/2 (2019): 257–259

Стојановић, Драгана
Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa, Фолклористика 2/2 (2017): 251–255

Стојановиќ, Лидија
Слике света – традиционални и савремени фолклор у интердисциплинарном контексту, Фолклористика 5/2 (2020): 9–14

Стојановић, Марина
Породичне приче из Глибаћа (општина Пљевља), Фолклористика 2/2 (2017): 141‒169

Сувајџић, Бошко
Удружење фолклориста Србије (2014‒2016), Фолклористика 1/1 (2016): 275‒279
Наш велики савременик – Ненад Љубинковић, Фолклористика 5/1 (2020): 325–329
Коридор српске културе. На годишњицу одласка Миодрага Матицког, Фолклористика 6/1 (2021): 163–175

Tausiet, María
„Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu, Фолклористика 2/1 (2017): 41‒62

Тодоровић, Јована
Традиција ‒ карневализовани палимпсест, Фолклористика 2/1 (2017): 170‒173
Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље“ Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда“ Миодрага Павловића, Фолклористика 3/1 (2018): 123‒145

Tомић, Снежана
Чудесни свет флоре: биљни код у систему традиционалне културе, Фолклористика 1/1 (2016): 237‒249

Томић, Татјана
Дијахронијско и синхронијско изучавање плеса, Фолклористика 4/1 (2019): 321–323
Плесна пракса Динараца у Војводини, Фолклористика 5/2 (2020): 234–236

Томић, Урош
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction, Фолклористика 2/1 (2017): 7‒18

Трубарац Матић, Ђорђина
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World, Фолклористика 2/2 (2017): 7‒10
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II, Фолклористика 3/1 (2018): 9‒12

Ћирковић, Светлана
Одговор на приказ зборника радова Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017, Фолклористика 3/2 (2018): 201–208

Ќулавкова, Катица
Лиминални културни обрасци (македонската парадигма на 19 век), Фолклористика 5/2 (2020) 39–51

Ћупурдија, Бранко
О биографији и мемоарима Гојка Трбовића-Ћошана, Фолклористика 4/2 (2019): 131‒139
Кракарско вече (1993–1997), Фолклористика 5/1 (2020): 205–215
Мачкаре из Дрежнице, Фолклористика 5/2 (2020): 153–169

Frog
Approaching Ideologies of Things Made of Language: A Case Study of a Finno-Karelian Incantation Technology, Фолклористика 4/1 (2019): 211‒257

Huțanu, Monika
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42

Цветковић, Милица
Причања из Горње Каменице, Фолклористика 3/2 (2018): 137–156

Чаусидис, Никос
Жена и ромб: По повод позата на нозете на Богородица во Оплакувањето Христово од Нерези, Фолклористика 5/2 (2020): 53–89

Шемсовић, Сеад
Bašeskijine folklorističke zabilješke: Narodna vjerovanja i sujevjerja, Фолклористика 1/1 (2016): 43‒58

Шкундрић, Марија
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146

Штасни, Гордана
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти, Фолклористика 3/2 (2018): 37‒53