Архива 4/1 (2019)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

ФОЛКЛОР ПОГРАНИЧЈА: ТЕРЕНСКА И КАБИНЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА (ур. Андреј Б. Мороз)

Ольга В. Белова и Андрей Б. Мороз, Народное православие на пограничье: Обряд Свеча и его версии 9‒61
Татьяна В. Володина, Белорусские заговоры от нарядки: сюжетно-образная и ареальная характеристика, севернорусские параллели 63‒96
Анна А. Иванова, Конфессиональная культура в условиях этнокультурного пограничья 97‒127
Биљана Сикимић, Истраживач на граници: „Нећемо о политици“ 129‒150
Željko Predojević, Slika drugih na primjeru usmene književnosti Hrvata iz južne Baranje 151‒178

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Ана А. Плотникова, „Вилинске песме“: анализа једног митолошког мотива на основу новијих теренских истраживања 181‒192
Anne Solomon, Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants 193‒210
Frog, Approaching Ideologies of Things Made of Language: A Case Study of a Finno-Karelian Incantation Technology 211‒257

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Даница Б. Ђокић, Теренска истраживања у Топлом Долу: Фолклор и усмена историја 261–287
Зоја Карановић и Juhi Kumari, елешке са пута по Харијани 289–309

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Даница Јовић, Демонолошка предања из Истре 313–316
Селена Ракочевић, Субјектно центрирана музичка етнографија народног уметника Добривоја Тодоровића 317–320
Татјана Томић, Дијахронијско и синхронијско изучавање плеса 321–323

ХРОНИКА

Дејан Илић, Шести међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије 327–333