Архива 5/1 (2020)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Зоја Карановић, Две српске песме из Белог Тимока о сахрањивању јунака у гори 9–27
Ана Савић, Од сећања до легенде: Теренска грађа као основ за реконструкцију портрета личности једне бајалице и социјалног контекста бајалаштва 29–72
Ирина Коваль-Фучило, Утраченное место в воспоминаниях о принудительном переселении и в социальных практиках 73–88

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Драгољуб Златковић, Жетварске песме из Пиротског округа 91–120
Ања Глишовић, Свадбене песме и обичаји Новог Пазара и околине 121–168
Магда Миликић, Срдит Марко језди низ Косово: Теренско истраживање о Марку Краљевићу на Косову и Метохији 169–204
Бранко Ћупурдија, Кракарско вече (1993–1997) 205–215

НАУЧНА КРИТИКА

Милош Луковић, Интердисциплинарни приступ историјату сакупљања, објављивања, вредновања и поређења албанских и српских (јужнословенских) епских песама 219–272

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Селена Ракочевић, Етномузиколошки допринос идентификацији и промоцији музичког наслеђа 275–278
Марија Миљковић, Чувари идентитета 279–289
Дејан Илић, Структура епске песме 291–296
Марко Ђорђевић, Слојевитост симболике јелена у српској обредној лирици 297–300
Смиљана Ђорђевић Белић, Krivopete: tradicija i transformacija 301–303
Дејан Илић и Ана Савић, Фолклор о биљу и биље у фолклору 305–310
Соња Петровић, Пословичко наслеђе у српској периодици 19. века 311–313

ХРОНИКА

Katarina Nikolić, International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology: Virtual Round Table “Ethnochoreology in the Time of Physical and Social Distancing” and Study Group Business Meeting, 20–21 July 2020 317–321

IN MEMORIAM

Бошко Сувајџић, Наш велики савременик – Ненад Љубинковић 325–329
Јеленка Пандуревић, In memoriam – Љубомир Зуковић 331–333
Дејан Крстић, Сећање на Љубишу Рајковића Кожељца 335–341
Дејан Крстић, У спомен на Голуба Радовановића 343–348